Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SEGURETAT EN EL TREBALL I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura es una asignatura esencial, junto con Ámbito jurídico de la prevención, dentro de la formación básica del Máster en Prevención de Riesgos Laborales para poder familiarizarse con los conceptos básicos sobre la materia y, en concreto, sobre la técnica de prevención de Seguridad en el trabajo.

Los conceptos analizados en esta materia serán fundamentales para poder profundizarlos en el resto de las materias específicas del Máster.

Para poder abordar los contenidos relativos a las protecciones colectivas y equipos de protección individual, será preciso que el estudiante haya adquirido los conocimientos relativos a Normalización-Homologación-Evaluación de la conformidad que se van a impartir en la asignatura de Seguridad en el Trabajo II.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Comprendre i tenir capacitat crítica de les diverses relacions entre les condicions de treball i la salut, els riscos i els danys que se'n deriven, a més de saber prevenir i protegir.
 • CG2 : Conèixer els sistemes de notificació d'accidents de treball i malalties professionals, a més de la normativa i documentació d'aquests.
 • CG3 : Saber realitzar l'anàlisi estadística d'accidents i malalties professionals.
 • CG4 : Aprendre a identificar, avaluar i controlar els riscos laborals, que, en general, poden classificar-se com a elèctrics, químics, físics, biològics, ergonòmics i psicosocials, amb especial incidència en els sectors de producció més significatius. Conèixer, a més, les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals i saber aplicar-les.
 • CG5 : Saber planificar i dur a terme inspeccions de seguretat.
 • CG6 : Comprendre els conceptes d'accident de treball i de malaltia professional i tenir capacitat per a investigar-los i analitzar i avaluar-ne el risc.
 • CG8 : Conèixer i saber seleccionar els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives que es poden usar per a controlar els riscos i saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l'ús pels treballadors dels equips de treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Conèixer i saber aplicar les tècniques d'avaluació del risc que comporten els perills detectats. Saber aplicar les mesures i els mitjans adequats per a prevenir accidents i pal·liar-ne les conseqüències.
 • CE6 : Conèixer els fonaments, la metodologia i la pràctica de la inspecció de seguretat i la investigació d'accidents.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant oralment com per escrit, en l'àmbit disciplinar.
 • CT2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi i d'organització i planificació.
 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT4 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT5 : Tenir capacitat raonar críticament, fent prevaldre els valors ètics i d'integritat intel·lectual en la pràctica professional i incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT6 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT7 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber analitzar críticament les relacions entre condicions de treball i salut, a més dels riscos i danys que se'n deriven i la prevenció i protecció.
 • Saber utilitzar les bases estadístiques aplicades a la prevenció de riscos laborals.
 • Saber notificar accidents de treball i malalties professionals, la normativa i la documentació.
 • Estar capacitat per a fer l'anàlisi estadística d'accidents i malalties professionals.
 • Saber identificar, avaluar i controlar els riscos laborals.
 • Estar capacitat per a planificar i fer inspeccions de seguretat.
 • Conéixer el concepte d'accidents de treball i ser capaç d'investigar-los, a més d'analitzar i avaluar-ne el risc.
 • Saber seleccionar els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives per a controlar els riscos
 • Estar capacitat per a seleccionar la senyalització de seguretat i salut en el treball.
 • Saber aplicar les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals.
 • Aplicar amb rigor i criteri les tècniques d'avaluació del risc que comporten els perills detectats.
 • Dominar els fonaments de la inspecció de seguretat i la investigació d'accidents, la metodologia i la posada en pràctica.
 • Saber aplicar les mesures i els mitjans adequats per a prevenir accidents i pal·liar-ne les conseqüències.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Introducir al estudiante en los conceptos básicos de Seguridad en el Trabajo, así como a identificar y evaluar los riesgos más sencillos, identificando el tipo de medidas de prevención y protección más adecuadas a utilizar en cada caso.

 

 

Dades generals

Codi: 12305
Professor/a responsable:
GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix