Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FISCALITAT DE L'EMPRESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Guía de la asignatura Fiscalidad de la Empresa (cód. 48218), del MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a dominar els coneixements teòrics i la terminologia de cada matèria d'estudi i saber aplicar aquests coneixements de forma integrada a situacions reals.
 • CG3 : Capacitat de raonament crític.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Domini avançat de les tècniques que permeten fer la gestió economicofinancera d'una empresa.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

Competencias específicas particulares optativas

 • CE17 : Comprendre i qualificar situacions en l'àmbit d'aplicació dels tributs i aplicar els coneixements i les habilitats a la solució de qüestions o problemes tributaris.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

La asignatura tiene por objeto el análisis, desde una perspectiva eminentemente práctica, de los principales impuestos que gravan la actividad empresarial. Se pretende que el alumno conozca el contenido principal y las fuentes normativas del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El conocimiento de los impuestos mencionados se complementará con el aprendizaje de los programas informáticos de declaración y la adecuada cumplimentación de los modelos oficiales.
Se pretende, en definitiva, que el alumno aplique los conocimientos fiscales adquiridos a la práctica empresarial, tanto en el plano de administración y gestión como en el plano estratégico, y pueda conocer y valorar las distintas implicaciones fiscales que se derivan de sus decisiones de inversión.

 

 

Dades generals

Codi: 48218
Professor/a responsable:
SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix