Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI DEL MERCAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura del MBA profundiza en las herramientas de investigación comercial de la empresa que permiten identificar, recoger y analizar la información relevante del mercado para la Dirección de Marketing. La asignatura se encuadra dentro de la Economía de la Empresa, relacionándose estrechamente con las materias de Dirección Estratégica y competitividad empresarial, Finanzas empresariales, Contabilidad para directivos y Habilidades directivas, del mismo semestre. Asimismo, se relaciona con otras materias de Marketing, al profundizar en las técnicas de recogida de información que servirán para la toma de decisiones expuestas en las materias optativas de Dirección de Marketing, Dirección de equipos comerciales y de Imagen e identidad empresarial, cursadas con posterioridad en el orden temporal del Máster.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a dominar els coneixements teòrics i la terminologia de cada matèria d'estudi i saber aplicar aquests coneixements de forma integrada a situacions reals.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a cercar informació de diverses fonts, analitzar-la, avaluar-ne la rellevància i validesa i adaptar-la al context.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a analitzar l'entorn econòmic i empresarial, amb eines avançades de diagnòstic, i per a interpretar-lo i determinar l'impacte que pot tenir sobre les decisions de l'empresa.
 • CE2 : Capacitat per a conduir la realització d'estudis interns que requerisquen un ampli coneixement en diverses àrees funcionals o una gran habilitat tècnica per a emprar fonts o metodologies complexes.
 • CE6 : Capacitat per a prendre decisions en l'àmbit de l'empresa en general i, en particular, en totes les àrees funcionals des d'una perspectiva global i comprenent els efectes de les decisions adoptades.
 • CE9 : Capacitat per a dissenyar i avaluar, des d'un punt de vista altament qualificat, estudis de mercat que permeten satisfer les necessitats d'informació del departament comercial i prendre decisions en els diversos àmbits de l'empresa.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprofundir en el coneixement de les eines d'investigació comercial necessàries per a analitzar el mercat.
 • Saber localitzar les fonts d'informació necessàries per a una determinada temàtica.
 • Ser capaç d'avaluar el mercat a l'hora de buscar de noves oportunitats de negoci.
 • Saber dissenyar un estudi de mercat i tots els instruments necessaris per al correcte desenvolupament.
 • Comprendre l'anàlisi de dades del mercat.
 • Saber redactar un informe de l'estudi d'elevat rigor tècnic i professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos cognitivos (OC): OC1: Conocer las fases del proceso de investigación comercial necesarias para el análisis del mercado. OC2: Entender la importancia de las fuentes secundarias y sus ventajas e inconvenientes para el análisis del mercado. OC3: Comprender las diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa, para seleccionar la combinación adecuada al problema de investigación estudiado. OC4: Conocer los tipos de técnicas de grupo, proyectivas y de observación, sus ventajas e inconvenientes, así como su planificación. OC5: Conocer los tipos de encuesta, y sus ventajas e inconvenientes para su selección. OC6: Conocer los fundamentos del muestreo y del trabajo de campo para elegir los elementos de la población a analizar. OC7: Conocer el análisis estadístico básico de datos en Marketing. Objetivos instrumentales (OI): OI1: Enunciar un problema de investigación de forma clara y precisa, eligiendo la información relevante del mismo. OI2: Redactar una propuesta de investigación. OI3: Diseñar e interpretar las técnicas cualitativas de análisis del mercado. OI4: Planificar el cuestionario para buscar nuevas oportunidades de negocio. OI5: Diseñar y analizar los experimentos comerciales. OI6: Elegir el muestreo y el tamaño nuestral adecuado a un problema de Marketing. OI7: Diseñar los controles del trabajo de campo, editar y codificar el cuestionario. OI8: Manejar programas informáticos de análisis de datos de Marketing y de elaboración de presentaciones. OI9: Ser capaz de aplicar e interpretar la información obtenida derivada de los problemas de Marketing planteados. OI10: Redactar un informe de la investigación efectuada y su presentación ante el cliente. Objetivos actitudinales (OA): OA1: Analizar un problema empresarial de manera objetiva y actuar racionalmente para solucionarlo. OA2: Promover el desarrollo de actitudes y valores que faciliten un comportamiento ético en el desarrollo de la actividad profesional. OA3: Capacidad para trabajar en equipo y afrontar problemas de forma colectiva. OA4: Capacidad para presentar ante un público los resultados de una investigación con claridad y síntesis, así como para defenderlos de críticas con juicios argumentados.

 

 

Dades generals

Codi: 48203
Professor/a responsable:
MAS RUIZ, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix