Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FINANCES EMPRESARIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El objetivo de esta asignatura es adquirir una serie de conocimientos, junto con el uso de las herramientas, que permitan tomar las principales decisiones en el entorno empresarial: decisiones de inversión y financiación. Para conseguir este objetivo, estudiaremos diferentes métodos de valoración para activos reales, por un lado, y activos financieros, por el otro. Aprenderemos a medir y diferenciar los riesgos asociados a la inversión y a la estructura de capital de la empresa. Y analizaremos la vinculación y sus efectos entre la inversión y la financiación de la empresa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a dominar els coneixements teòrics i la terminologia de cada matèria d'estudi i saber aplicar aquests coneixements de forma integrada a situacions reals.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG8 : Prendre decisions i resoldre problemes en entorns complexos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a analitzar l'entorn econòmic i empresarial, amb eines avançades de diagnòstic, i per a interpretar-lo i determinar l'impacte que pot tenir sobre les decisions de l'empresa.
 • CE10 : Capacitat per a valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i del finançament més adequats per als objectius de l'organització.
 • CE12 : Domini avançat de les tècniques que permeten fer la gestió economicofinancera d'una empresa.
 • CE6 : Capacitat per a prendre decisions en l'àmbit de l'empresa en general i, en particular, en totes les àrees funcionals des d'una perspectiva global i comprenent els efectes de les decisions adoptades.
 • CE8 : Habilitat per a diagnosticar, des d'un punt de vista avançat, la situació econòmica i financera de l'empresa, a més de planificar i controlar les operacions d'inversió i finançament empresarial.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'objectiu d'aquesta assignatura és l'estudi avançat dels aspectes financers de les decisions empresarials en el context dels mercats financers.

Es pretén que l'alumnat adquirisca un grau de coneixement més profund en:

 • Les principals decisions financeres que ha de prendre l'empresa.
 • Les tècniques necessàries per a valorar decisions d'inversió, com ara la determinació dels fluxos d'efectiu, l'estimació del cost de capital i el tractament del risc. 
 • Les eines per a analitzar les necessitats de finançament i la manera de determinar l'estructura òptima de capital, etc.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Evaluar la idoneidad de los proyectos de inversión de la empresa.
 • Conocer los diferentes mecanismos de financiación que puede utilizar la empresa.
 • Aprender a estimar el riesgo y, por tanto el coste, de los activos financieros que instrumentalizan la estructura de capital de la empresa.
 • Comprender las implicaciones de la decisión de financiación en la toma de decisiones de inversión.

 

 

Dades generals

Codi: 48201
Professor/a responsable:
NIETO DOMENECH, BELEN ADORACION
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix