Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FINANCES EMPRESARIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El objetivo de esta asignatura es adquirir una serie de conocimientos, junto con el uso de las herramientas, que permitan tomar las principales decisiones en el entorno empresarial: decisiones de inversión y financiación. Para conseguir este objetivo, estudiaremos diferentes métodos de valoración para activos reales, por un lado, y activos financieros, por el otro. Aprenderemos a medir y diferenciar los riesgos asociados a la inversión y a la estructura de capital de la empresa. Y analizaremos la vinculación y sus efectos entre la inversión y la financiación de la empresa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a dominar els coneixements teòrics i la terminologia de cada matèria d'estudi i saber aplicar aquests coneixements de forma integrada a situacions reals.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG8 : Prendre decisions i resoldre problemes en entorns complexos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a analitzar l'entorn econòmic i empresarial, amb eines avançades de diagnòstic, i per a interpretar-lo i determinar l'impacte que pot tenir sobre les decisions de l'empresa.
 • CE10 : Capacitat per a valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i del finançament més adequats per als objectius de l'organització.
 • CE12 : Domini avançat de les tècniques que permeten fer la gestió economicofinancera d'una empresa.
 • CE6 : Capacitat per a prendre decisions en l'àmbit de l'empresa en general i, en particular, en totes les àrees funcionals des d'una perspectiva global i comprenent els efectes de les decisions adoptades.
 • CE8 : Habilitat per a diagnosticar, des d'un punt de vista avançat, la situació econòmica i financera de l'empresa, a més de planificar i controlar les operacions d'inversió i finançament empresarial.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Evaluar la idoneidad de los proyectos de inversión de la empresa.
 • Conocer los diferentes mecanismos de financiación que puede utilizar la empresa.
 • Aprender a estimar el riesgo y, por tanto el coste, de los activos financieros que instrumentalizan la estructura de capital de la empresa.
 • Comprender las implicaciones de la decisión de financiación en la toma de decisiones de inversión.

 

 

Dades generals

Codi: 48201
Professor/a responsable:
NIETO DOMENECH, BELEN ADORACION
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix