Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTICA PROCESSAL PENAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura, impartida en el segundo semestre del máster, persigue ofrecer una perspectiva práctica del proceso penal, especialmente adaptada al ejercicio de la abogacía. En su desarrollo se proporcionarán al estudiante las herramientas necesarias para llevar a cabo las distintas actuaciones que conforman un proceso penal y que le permitan ejercitar adecuadamente la profesión.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a resoldre problemes, elaborar estratègies d'actuació i assessorar clients.
 • CG2 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats.
 • CG6 : Ser capaç de prendre decisions individuals i de participar activament en la presa de decisions col·lectives.
 • CG8 : Ser capaç de destriar la informació contradictòria i d'elaborar un judici crític sobre aquesta.
 • CG9 : Saber preparar i comunicar casos, problemes o situacions i de plantejar i defensar possibles solucions, mitjançant diverses tècniques d'exposició (oral, escrita, presentacions, etc.).

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant, a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE10 : Desenvolupar destreses i habilitats per a elegir l'estratègia correcta per a defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diversos àmbits de la pràctica professional.
 • CE13 : Saber exposar oralment i per escrit fets i extraure'n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui s'adrecen i, si cal, d'acord amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • CE2 : Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • CE3 : Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • CE4 : Conèixer les diverses tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat ha de ser capaç de redactar els escrits i recursos necessaris per a dur a terme la tramitació ordinària d'un procés penal, tant en la fase declarativa, des de la incoació de les actuacions, com en la fase d'execució. A partir dels casos pràctics i els escrits, l'alumnat ha d'estar en disposició, igualment, d'analitzar amb la suficient perspectiva un procediment penal, a fi de dissenyar l'estratègia per a defensar els interessos del client i conéixer els escrits que ha de formular en cada moment.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Se ofrece una formación práctica los sobre procesos penales, su desarrollo e ítems esenciales, así como sobre las instituciones procesales penales imprescindibles para el ejercicio de la profesión de abogado/a.

 

 

Dades generals

Codi: 12335
Professor/a responsable:
FERNANDEZ LOPEZ, MERCEDES
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET PROCESSAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix