Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AUDITORIA I CERTIFICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

La información es uno de los activos más importantes de una empresa y los sistemas que la manejan deben analizarse para asegurar su correcto funcionamiento, evaluando si cumplen eficazmente los objetivos marcados por la empresa, a la vez que utilizan eficientemente los recursos necesarios. Por tanto, se debe formar a profesionales que tengan capacidades para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los sistemas informáticos y de cómo estos tratan y acceden a la información. Los contenidos de la asignatura están alineados con los contenidos y requisitos propuestos por la ISACA (Information Systems Audit and Control Association) para la obtención de la certificación CISA (Certified Information Systems Auditor).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • CG10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 • CG2 : Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG7 : Capacitat per a posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i l'homologació d'aquests.
 • CG8 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits, resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, i integrar aquests coneixements.
 • CG9 : Capacitat per a comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer en informàtica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CE6 : Capacitat per a assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, els processos, els sistemes, els serveis, les aplicacions i els productes informàtics.
 • CE7 : Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

Competències transversals

 • CT3 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament futur de la informàtica.
 • CT4 : Capacitat de comunicar-se en contextos internacionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

 • Conocer los fundamentos y finalidades de la auditoría de los sistemas informáticos, así como el rol del auditor y los diferentes tipos de auditoría informática.
 • Definir y aplicar metodologías y herramientas para el control y auditoría de los sistemas informáticos.
 • Planificar, organizar, y coordinar la aplicación de mecanismos de auditoría informática siguiendo estándares y directrices vigentes.
 • Gestionar la certificación del sistema auditado de acuerdo a las normas y estándares predefinidos.
 • Conocer la gerencia y gestión de los sistemas informáticos en una empresa.
 • Conocer los principios y derechos de la protección de datos.
 • Ser capaz de analizar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados con los sistemas informáticos a los que se puede someter la empresa.
 • Ser capaz de evaluar y gestionar políticas de seguridad de la información.

 

 

Dades generals

Codi: 47015
Professor/a responsable:
MAZON LOPEZ, JOSE NORBERTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix