Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OBJECTIUS I INSTRUMENTS DE POLÍTICA PESQUERA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura obligatoria de primer año de máster

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG0 : Parlar bé en públic.
 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG3 : Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG4 : Saber ser desimbolt en un entorn multidisciplinari i multicultural.
 • CG7 : Tenir experiència en l'anàlisi de resultats o estratègies i en l'elaboració de conclusions que aporten un esclariment dels problemes i puguen comportar-ne la solució.
 • CG9 : Saber comunicar els raonaments i les conclusions propis tant a una audiència general com a un públic especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE32 : Conèixer els objectius actuals de la pesca i adquirir un compromís ètic amb la sostenibilitat dels recursos i les comunitats pesqueres, promovent el desenvolupament sostenible de l'activitat pesquera i l'aplicació del principi de precaució per a la conservació dels recursos aquàtics i la minimització de l'impacte sobre els ecosistemes marins.
 • CE33 : Analitzar les mesures de conservació (especialment la protecció de zones per a recuperar estocs amenaçats), les mesures econòmiques i estructurals i les regulacions de mercat que garanteixen la sostenibilitat de l'activitat pesquera, l'eficàcia i competitivitat de les flotes, la modernització del sector, el suport als treballadors i la satisfacció dels interessos dels consumidors.
 • CE34 : Analitzar, mitjançant l'estudi de casos, sistemes nacionals de gestió de la pesca a la Mediterrània, a més dels objectius polítics i els instruments aplicats, incidint en les peculiaritats històriques i de desenvolupament que n'han propiciat l'evolució i l'actual estructura.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer els objectius actuals de la pesca i adquirir un compromís ètic amb la sostenibilitat dels recursos i les comunitats pesqueres, a més de promoure el desenvolupament sostenible de l'activitat pesquera i l'aplicació del principi de precaució per a conservar els recursos aquàtics i minimitzar l'impacte sobre els ecosistemes marins.
 • Poder analitzar les mesures de conservació, especialment la protecció de zones per a recuperar estocs amenaçats, les mesures econòmiques i estructurals i les regulacions de mercat que garanteixen la sostenibilitat de l'activitat pesquera, l'eficàcia i competitivitat de les flotes, la modernització del sector, el suport als treballadors i la satisfacció dels interessos dels consumidors.
 • Saber com dur a terme l'aplicació de les regulacions exigides pels diversos organismes i controlar-ne el compliment.
 • Conéixer detalladament la política comuna de pesca de la Unió Europea, l'evolució, la problemàtica i els principals punts a debat.
 • Valorar els objectius, les polítiques i els instruments aplicats per les organitzacions regionals mediterrànies més destacades i familiaritzar-se amb les diverses institucions que assessoren, científicament i tècnicament, aquests organismes en la definició de les polítiques de gestió.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Qué el estudiante sea capaz de proponer estrategias de gestión razonadas y razonables valorando las ventajas e inconvenientes de diferentes estrategias de gestión. Conocerá los objetivos actuales de la pesca y adquirirá un compromiso ético con la sostenibilidad de los recursos y las comunidades pesqueras, promoviendo el desarrollo sostenible de la actividad pesquera y la aplicación del principio de precaución para la conservación de los recursos acuáticos y la minimización del impacto sobre los ecosistemas marinos. Podrá analizar las medidas de conservación, especialmente la protección de zonas para la recuperación de stocks amenazados, las medidas económicas y estructurales y las regulaciones de mercado que garantizan la sostenibilidad de la actividad pesquera, la eficacia y competitividad de las flotas, la modernización del sector, el apoyo a los trabajadores y la satisfacción de los intereses de los consumidores.
Sabrá cómo llevar a cabo la aplicación de las regulaciones exigidas por los distintos organismos y controlar el cumplimiento de las mismas. Conocerá en detalle la política común de pesca de la Unión Europea, su evolución, su problemática y los principales puntos a debate. Valorará los objetivos, políticas e instrumentos aplicados por las organizaciones regionales de pesca más destacadas, y estará familiarizado con las diversas instituciones que asesoran científica y técnicamente a estos organismos en la definición de sus políticas de gestión

 

 

Dades generals

Codi: 43808
Professor/a responsable:
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix