Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A L'ECOSISTEMA MARÍ, ALS RECURSOS PESQUERS I A L'AQÜICULTURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura obligatoria de primer año de máster

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG10 : Ser hàbil en la preparació de documents de síntesi i exposició i tenir experiència en la preparació i presentació de comunicacions orals i en la defensa pública d'aquestes.
 • CG2 : Tenir capacitat d'autoaprenentatge i de treballar autònomament.
 • CG3 : Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG4 : Saber ser desimbolt en un entorn multidisciplinari i multicultural.
 • CG5 : Ser capaç de cercar informació científica o tècnica i tractar-la selectivament.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer els principals problemes vinculats a la gestió de la pesca i l'ús dels recursos marins vius.
 • CE2 : Saber caracteritzar els diversos ecosistemes marins explotats i determinar-hi l'impacte de la variabilitat mediambiental.
 • CE3 : Identificar els principals grups taxonòmics susceptibles d'explotació i saber determinar-ne els patrons d'abundància, distribució i reproducció.
 • CE4 : Caracteritzar els tipus de pesqueres i els sistemes d'explotació d'aquests.
 • CE5 : Conèixer les bases científiques i tècniques en què es recolza la producció aqüícola i familiaritzar-se amb els diversos sistemes de producció i tècniques aplicables, amb especial atenció als aspectes referits a la integració de l'aqüicultura en la gestió costanera global.
 • CE6 : Comprendre les bases de la gestió tècnica i comercial d'una empresa aqüícola que permeten la rendibilització de les activitats productives, la gestió del risc i el posicionament en els mercats.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer els principals problemes lligats a la gestió de la pesca i l'ús dels recursos marins vius.
 • Saber caracteritzar els diversos ecosistemes marins explotats i determinar-hi l'impacte de la variabilitat mediambiental.
 • Identificar els principals grups taxonòmics susceptibles d'explotació i saber determinar-ne els patrons d'abundància, distribució i reproducció.
 • Ser capaç de caracteritzar els diversos tipus de pesqueres i els sistemes d'explotació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El alumno conocerá los principales problemas ligados a la gestión de la pesca y al uso de los recursos marinos vivos. Sabrá caracterizar los diferentes ecosistemas marinos explotados y determinar el impacto de la variabilidad medioambiental sobre ellos.
Identificará los principales grupos taxonómicos susceptibles de explotación, y sabrá determinar los patrones de abundancia, distribución y reproducción de los mismos. Será capaz de caracterizar los diferentes tipos de pesquerías y los sistemas de explotación.
Conocerá las bases científicas y técnicas en las que se apoya la producción acuícola, y estará familiarizado con los diferentes sistemas de producción y técnicas aplicables, con especial atención a los aspectos que conciernen a la integración de la acuicultura en la gestión costera global. Comprenderá las bases de la gestión técnica y comercial de una empresa acuícola que permiten la rentabilización de las actividades productivas, la gestión del riesgo y el posicionamiento en los mercados.

 

 

Dades generals

Codi: 43806
Professor/a responsable:
SANCHEZ JEREZ, PABLO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix