Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA I APLICACIÓ DE MODELS BIOECONÒMICS I INDICADORS ECONÒMICS I SOCIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Asignatura obligatoria de primer curso del máster

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG0 : Parlar bé en públic.
 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG10 : Ser hàbil en la preparació de documents de síntesi i exposició i tenir experiència en la preparació i presentació de comunicacions orals i en la defensa pública d'aquestes.
 • CG2 : Tenir capacitat d'autoaprenentatge i de treballar autònomament.
 • CG4 : Saber ser desimbolt en un entorn multidisciplinari i multicultural.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Ser capaç de proposar estratègies de gestió raonades i raonables i saber valorar els avantatges i inconvenients de diverses estratègies de gestió.
 • CE17 : Desenvolupar capacitat per a utilitzar models de simulació per a millorar l'assessorament científic necessari per a optimitzar la gestió.
 • CE18 : Adquirir experiència en l'ús del model bioeconòmic de simulació Bemmfish, per a avaluar l'efecte de diverses accions de gestió en el sistema pesquer i permetre als gestors avaluar les conseqüències biològiques i econòmiques de l'aplicació de diferents polítiques.
 • CE19 : Saber determinar i utilitzar una àmplia gamma d'indicadors i punts de referència biològics i econòmics com a eines per a avaluar flotes i suport de la gestió pesquera.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Que el estudiante sea capaz de utilizar modelos de simulación para mejorar el asesoramiento científico necesario para optimizar la gestión.
Que adquiera experiencia en la utilización del modelo bioeconómico de simulación Bemmfish para evaluar el efecto de diferentes acciones de gestión en el sistema pesquero y las consecuencias biológicas y económicas de la aplicación de diferentes políticas.
Que sepa utilizar una amplia gama de indicadores y puntos de referencia biológicos y económicos como herramientas para la evaluación de flotas y el soporte de la gestión pesquera.

 

 

Dades generals

Codi: 43801
Professor/a responsable:
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,48
  Crèdits pràctics: 0,92
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix