Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRODUCCIÓ I CONSUM TRANSMÈDIA EN LES INDÚSTRIES CREATIVES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20


Els relats ja no estan associats a un mitjà de comunicació privilegiat (les pel·lícules a les sales de projecció, les sèries de televisió a la petita pantalla, les novel·les al llibre de paper, les cançons al disc o a la ràdio, i els anuncis a espais senyalitzats per a tal fi en la premsa, la ràdio o la televisió). Tampoc passa això amb relats que no són de ficció: les notícies, els documentals, els reality-xou. Cap d'ells se circumscriu a un mitjà en exclusiva. Avui dia els relats d'èxit circulen travessant molts mitjans diferents, complementant-se i servint uns tant de “esquer” narratiu com de promoció dels altres.

Les narracions d'aquest mil·lenni són, per tant, transmedia, i això concerneix tant a la producció (és necessari concebre històries que puguin desplegar-se en mitjans i plataformes diferents) com al consum (és necessari involucrar al receptor –espectador, lector, oïdor, internauta- en aquesta història perquè la persegueixi allà on es trobi). Com a consumidors d'aquests relats, volem la història completa, amb tot luxe de detalls i en tota la seva complexitat, i en certs casos estem disposats fins i tot a participar activament en ells, no solament fent-los circular, sinó també contribuint creativament a l'expansió del seu univers narratiu.

Les indústries culturals i creatives s'han vist especialment sacsejades per aquest “gir transmedia” que han experimentat els relats, doncs són elles precisament les responsables de construir-los, de portar-los als públics i d'obtenir beneficis amb ells. I això es refereix tant a relats que siguin el producte, diguem, final, relats que siguin vendibles per si mateixos (films, sèries de TV, novel·les, còmics, videojocs) com a relats que serveixin per vendre qualsevol altra cosa (les narracions publicitàries construïdes entorn d'un producte o servei a la venda).

Les ICC han hagut de modificar les seves rutines productives per construir relats que s'adaptin a les rutines de consum de l'usuari (fragmentació dels canals de comunicació, consums a la carta, en espais i temps determinats per l'usuari, dificultat derivada d'aconseguir elevades audiències i de fidelitzarles apostant a un únic mitjà, i per tant d'obtenir ingressos publicitaris…)

L'assignatura té la comesa d'explicar l'alumne 1) què és una narració i on podem trobar-les, 2) mostrar-los exemples de narracions poderoses que han sabut transcendir el seu mitjà original i s'han desplegat en una constel·lació de mitjans i de plataformes per constituir una narració transmedia, 3) analitzar-les per veure com han estat construïdes i com han aconseguit atreure als seus públics, 4) desenvolupar habilitats narratives i creatives per concebre una narració transmedia i planificar tot el seu desplegament, en totes les seves fases, i amb tots els mitjans i plataformes implicats en el seu dosatge temporal.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat i habilitat per a exercir com a professionals de la comunicació, amb especial atenció a la gestió integral i a la recerca i mesura de l'eficàcia dels processos comunicatius en l'àmbit de les indústries creatives.

 

Competències específiques (CE)

 • CS4 : Coneixement de la delimitació conceptual, les característiques, la situació actual i les perspectives de les indústries culturals i creatives.
 • CS6 : Coneixement del funcionament de les organitzacions i del mercat de la comunicació.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Que l'alumnat tinga les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Que l'alumnat sàpia aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Que l'alumnat siga capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que l'alumnat sàpia comunicar les conclusions i els coneixements propis i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20


L'assignatura pretén que l'alumne sigui capaç de:

1) Conèixer el concepte de narració i de narració transmedia (transmedia storytelling), així com altres connexos com a entreteniment transmedia, branding transmedia, cross-mitjana promotion, engagement, user generated content, etc.

2) Identificar, descriure i analitzar qualsevol narració transmedia, tant les que impliquen a diverses II.CC., com les quals, més enllà, integren també a II.CR., tant les construïdes sobre relats de ficció com de no-ficció.

3) Desenvolupar, per grups, un projecte de narració transmedia sostenible, que inclogui tres o més suports o plataformes interrelacionats narrativament i ser capaces de mostrar la interacció, la navegació o la experiència d'usuari que promou el producte en qüestió.

 

 

Dades generals

Codi: 43603
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ FERRANDIZ, RAUL
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix