Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTERPRETACIÓ JURADA, JUDICIAL I POLICIAL (ANGLÈS-ESPANYOL)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Asignatura SEMIPRESENCIAL: la primera semana se cursará a distancia a través de la plataforma docente con que cuenta la UA, mientras que las dos últimas semanas requieren de la asistencia de los alumnos al campus de la UA. En el supuesto de no poder desplazarse hasta la UA durante las dos semanas, es imprescindible contactar con el profesor previamente.

Se abordará el estudio del género de la interpretación en los servicios públicos en su vertiente jurídica, que incluye:interpretación judicial (interpretación ante los tribunales, diligencias judiciales, etc.)  interpretación policial (diligencias policiales de diversa índole)e  interpretación jurada (actos jurídicos entre organismos públicos y los ciudadanos, o actos privados entre ciudadanos con trascendencia jurídica). Este género está generando constantemente una enorme cantidad de situaciones comunicativas, de textos (orales), de temáticas diversas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Domini de les tècniques de documentació avançades.
 • CE14 : Domini de la gestió i administració d'empresa i conèixer el mercat de la traducció.
 • CE15 : Capacitat d'intermediació experta en entorns multiculturals.
 • CE3 : Domini dels registres d'especialitat en la llengua pròpia.
 • CE4 : Utilització experta d'estratègies retoricopragmàtiques en la llengua pròpia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fomentar el domini dels registres orals (en la llengua estrangera) del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu rellevants per a la interpretació jurada, judicial i social.
 • Formar en el maneig expert d'estratègies retóricopragmáticas orals (en la llengua estrangera) aplicades al llenguatge jurídic, econòmic i administratiu rellevant per a la interpretació jurada, judicial i social.
 • Fomentar el domini dels registres orals (en la llengua pròpia) del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu rellevants per a la interpretació jurada, judicial i social.
 • Formar en el maneig expert d'estratègies retóricopragmáticas orals (en la llengua pròpia) aplicades al llenguatge jurídic, econòmic i administratiu rellevants per a la interpretació jurada, judicial i social.
 • Fomentar el coneixement exhaustiu del funcionament i estructura de les institucions jurídiques, judicials i comunitàries i la seua aplicació a la interpretació.
 • Formar en la interpretació de tot tipus de discursos jurídics, econòmics i administratius d'alt nivell de complexitat, rellevants per a la interpretació jurada, judicial i social.
 • Fomentar el domini de tècniques de documentació avançada i bases de dades terminològiques rellevant per a la interpretació jurada, judicial i social.
 • Formar a l'alumne per a exercir la mediació experta en entorns multiculturals.
 • Fomentar el compromís actiu amb els principis ètics de la comunitat professional en el marc de la interpretació jurada, judicial i social.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

1) Fomentar el dominio de los registros orales (en la lengua extranjera) del lenguaje jurídico, económico y administrativo relevantes para la interpretación jurada, judicial y policial.
2) Formar en el manejo experto de estrategias retóricopragmáticas orales (en la lengua extranjera) aplicadas al lenguaje jurídico, económico y administrativo relevante para la interpretación jurada, judicial y policial.
3) Fomentar el dominio de los registros orales (en la lengua propia) del lenguaje jurídico, económico y administrativo relevantes para la interpretación jurada, judicial y policial.
4) Formar en el manejo experto de estrategias retóricopragmáticas orales (en la lengua propia) aplicadas al lenguaje jurídico, económico y administrativo relevantes para la interpretación jurada, judicial y policial.
5) Fomentar el conocimiento exhaustivo del funcionamiento y estructura de las instituciones jurídicas, judiciales y comunitarias y su aplicación a la interpretación.
6) Formar en la interpretación de todo tipo de discursos jurídicos, económicos y administrativos de alto nivel de complejidad, relevantes para la interpretación jurada, judicial y policial.
7) Fomentar el dominio de documentación avanzada y bases de datos terminológicas relevante para la interpretación jurada, judicial y policial.
8) Formar al alumno para ejercer la mediación experta en entornos multiculturales.
9) Fomentar el compromiso activo con los principios éticos de la comunidad profesional en el marco de la interpretación jurada, judicial y policial.

 

 

Dades generals

Codi: 42442
Professor/a responsable:
ORTEGA HERRAEZ, JUAN MIGUEL
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix