Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SEQUERES, USOS DE L'AIGUA I DESENVOLUPAMENT REGIONAL SOSTENIBLE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se incluye dentro del módulo de optatividad, y tiene como objetivo completar una formación más amplia y específica de los riesgos naturales de naturaleza climática con particular incidencia en el ámbito español como son las sequías y sus efectos sociales, económicos, ambientales y territoriales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG4 : Organitzar i liderar equips multidisclipinaris en la gestió del risc.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG6 : Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.
 • CG7 : Tenir sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible i la prevenció de riscos naturals.
 • CG9 : Entendre el llenguatge i les propostes d'altres especialistes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE3 : Comprendre la importància d'Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Explicar els efectes de les sequeres sobre els recursos d'aigua que proporciona el cicle hidrològic.
 • Analitzar els efectes territorials de les sequeres sobre les activitats humanes (secans, regadius, proveïments) a Espanya.
 • Explicar la incidència de les sequeres en el desenvolupament territorial a diferentes escales.
 • Abordar las tècniques d'avaluació de danys i de gestió de sequeres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

a)Explicar los efectos de las sequías sobre los recursos de agua que proporcionan las distintas fases del ciclo hidrológico.

b)Analizar los efectos territoriales y soecioeconómicos de las sequías sobre las actividades humanas (secanos, regadíos, abastecimientos de agua potable) en España.

c)Explicar la incidencia de las sequías en el desarrollo territorial a diferentes escalas, desde la nacional a la regional y a la local.

d)Abordar las técnicas de evaluación de daños y de gestión de sequías.

 

 

Dades generals

Codi: 38823
Professor/a responsable:
RICO AMOROS, ANTONIO MANUEL
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,20
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix