Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RISCOS NATURALS I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se inserta en el módulo VI (Planificación de riesgos naturales y gestión de emergencias) que tiene como finalidad capacitar a los estudiantes en la planificación y gestión de emergencias, mediante el conocimiento de los diferentes instrumentos y actuaciones orientados a su prevención, mitigación y gestión de emergencias.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG4 : Organitzar i liderar equips multidisclipinaris en la gestió del risc.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG6 : Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.
 • CG7 : Tenir sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible i la prevenció de riscos naturals.
 • CG9 : Entendre el llenguatge i les propostes d'altres especialistes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.
 • CE3 : Comprendre la importància d'Interrelacionar el medi físic amb els aspectes socials i econòmics del territori en la gènesi i accentuació de riscos naturals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Classificar els riscos naturals i explicar-ne els trets bàsics.
 • Explicar la legislació que afecta a la incorporació de l'anàlisi del risc en l'ordenació del territori.
 • Diferenciar els plans d'ordenació territorial orientats a reduir els riscos naturals.
 • Analitzar experiències d'ordenació del territori per a reduir el risc a diverses escales de treball.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

-Que el alumnado sepan clasificar los riesgos naturales y explicar los rasgos básicos de cada uno de ellos.
-Que conozcan y sepan aplicar la legislación que afecta a la incorporación del análisis del riesgo en la ordenación del territorio.
-Que conozcan los diferentes planes de ordenación territorial orientados a la reducción de los riesgos naturales.
-Que analicen experiencias de ordenación del territorio para la reducción del riesgo a diferentes escalas de trabajo.

 

 

Dades generals

Codi: 38822
Professor/a responsable:
HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,50
Crèdits pràctics: 0,30
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix