Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ELS RISCOS NATURALS EN ELS MASS MEDIA I A LA XARXA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Aquesta assignatura s'insereix en el mòdul VII de Optativitat i té com a finalitat capacitar els estudiants en l'ús dels mitjans de comunicació i d'internet en tant en el seu vessant de font d'informació crítica sobre els riscos naturals com de cara a la correcta transmissió a la societat d'aquests fenòmens.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Analitzar, interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG3 : Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG4 : Organitzar i liderar equips multidisclipinaris en la gestió del risc.
 • CG5 : Reconèixer la competència i habilitats de l'aprenentatge a nivell individual i grupal.
 • CG6 : Aplicar els coneixements de gestió del risc a la pràctica de la planificació territorial.
 • CG7 : Tenir sensibilitat cap a temes relacionats amb el desenvolupament territorial sostenible i la prevenció de riscos naturals.
 • CG9 : Entendre el llenguatge i les propostes d'altres especialistes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i saber utilitzar conceptes territorials, econòmics, jurídics, estadístics, sociològics i històrics en l'anàlisi del risc.
 • CE2 : Entendre els fenòmens de perillositat natural a diferent escala territorial.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar el tractament dels riscos naturals que fan els mitjans d'informació.
 • Aprofundir en la manera com les revistes de divulgació aborden el tema dels riscos naturals.
 • Reflectir la forma en què les situacions de risc són tractades pels mitjans de comunicació.
 • Identificar els principals organismes que proporcionen informació en la xarxa sobre riscos naturals.
 • Reflexionar sobre la qualitat de la informació sobre riscos ambientals disponible en la xarxa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Objectius :

- Analitzar el tractament que els mitjans d'informació realitzen sobre els riscos naturals .

- Aprofundir com les revistes de divulgació aborden el tema dels riscos naturals .

- Reflectir com les situacions de risc són tractades pels mitjans de comunicació .

- Identificar els principals organismes que proporcionen informació a la xarxa sobre riscos naturals .

- Reflexionar sobre la qualitat de la informació sobre riscos ambientals disponible a la xarxa.

 

Objectius específics :

- Adaptar el llenguatge de l'especialista a la comunicació en els mitjans

- Evitar els vicis més clàssics ( exageració , demagògia , simplificació , etc. ) en la comunicació dels riscos naturals en els mitjans

 

 

Dades generals

Codi: 38811
Professor/a responsable:
MOLTO MANTERO, ENRIQUE ALFONSO
Crèdits ECTS: 1,50
Crèdits teòrics: 0,20
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 0,90

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix