Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
L'ANGLÈS DEL TURISME I L'OCI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

El principal objetivo del curso es el de preparar a al alumnado para labores de asesoría lingüística en lengua inglesa en contextos, empresas e instituciones relacionadas con el mundo de las empresas del ocio y del turismo.
Objetivos específicos:
- conocer la importancia y el rol que cumplen las lenguas en la articulación de la comunicación efectiva dentro de la empresa turística.
- analizar los diferentes factores contextuales y situacionales que determinan cada contexto de uso del inglés (escrito o hablado) en la empresa turística.
- conocer estrategias y técnicas para la organización y la presentación de la información, específicamente en inglés.
- conocer estrategias y técnicas para la negociación y la comunicación empresarial (entre empresas y con clientes), específicamente en inglés.
- conocer estrategias para la comercialización y promoción de productos turísticos, específicamente en inglés.
- introducir al alumnado en la disciplina del Turismo: especialmente en la estructura, planificación y desarrollo de la Industria Turística.
- introducir al alumnado en técnicas de investigación en lenguajes específicos, en este caso, en el rol de la lengua inglesa en el mundo de la empresa turística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Utilitzar les perspectives, les teories i les tècniques d'anàlisi que són essencials per a la construcció del marc teòric de la lingüística forense.
 • CE17 : Ser capaç de dilucidar la naturalesa lingüística que distingeix a les varietats de l'IFE: la terminologia, la sintaxi, l'organització retòrica, i les estratègies comunicatives.
 • CE18 : Ser capaç de controlar les subtileses idiosincràtiques i les diferències d'ordre cultural i social que són imprescindibles per a la comunicació interpersonal en l'àmbit acadèmic i professional (valors culturals, normes de cortesia, comunicació no verbal, etc.).
 • CE19 : Ser capaç d'utilitzar les tècniques comunicatives i discursives comunes a la major part dels discursos d'especialitat, que serveixen per a aconseguir els diferents propòsits comunicatius (tècniques d'argumentació, exposició, descripció, narració, explicació, etc.).
 • CE2 : Aplicar les teories, els models i les eines lingüístiques que són rellevants per a l'estudi i investigació de l'IFE.
 • CE20 : Ser capaç d'exposar mitjançant els mitjans de transmissió del coneixement científic les investigacions dutes a terme sobre llenguatges d'especialitat.
 • CE22 : Ser capaç d'elaborar textos efectius en les diferents llengües d'especialitat, orals i escrits, en anglès i espanyol, segons les necessitats i expectatives contextuals i discursives.
 • CE25 : Ser capaç d'utilitzar els recursos existents per a l'obtenció, la utilització, la interpretació, la gestió i la transmissió d'informació: bases de dades, corpus escrits i orals, Internet i les NTIC.
 • CE32 : Ser capaç d'utilitzar i de valorar els recursos documentals que permeten abordar adequadament la comprensió, la producció o la traducció de textos especialitzats de l'anglès a l'espanyol i viceversa.
 • CE33 : Ser capaç de fer una presentació acadèmica oral en anglès i en espanyol en entorns acadèmics i d'investigació.
 • CE36 : Ser capaç d'aplicar els coneixements lingüístics a la investigació d'algun aspecte relacionat amb les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).
 • CE4 : Utilitzar la terminologia específica de diferents varietats de l'IFE en els seus contextos d'ús.
 • CE6 : Ser capaç d'analitzar els gèneres comunicatius de les diferents varietats de l'IFE.
 • CE9 : Ser capaç de transmetre les tècniques del plain english i la seua aplicació a l'anglès jurídic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Profundizar en el conocimiento de la diferente terminología del turismo con especial énfasis en nuevos ámbitos como el del turismo de naturaleza o el turismo responsable.

- Conocer los recursos terminológicos disponibles en la traducción de todo tipo de textos turísticos, tanto en formato impreso como electrónico así como su utilidad en la investigación (listas de distribución, grupos de debate, etc).

- Aplicar dichos conocimientos a un campo específico, a elegir por cada alumn@: folletos informativos que describen una reserva natural (nature reserve) o ciudades de valor histórico (historic cities), textos científicos sobre temas diversos (Human resources training in the tourist industry).

- Capacitar al alumnado para traducir textos específicos del mundo del turismo y para hacer un análisis y comentario razonado de las dificultades con las que se hayan encontrado en esa tarea de traducción.

- Dotar al alumnado de las destrezas comunicativas y terminológicas básicas para su incorporación al mercado laboral en el sector turístico.

- Poseer una perspectiva de género y de lenguaje inclusivo en los usos lingüísticos en inglés y de forma contrastiva.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 38617
Professor/a responsable:
CAMPOS PARDILLOS, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix