Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FICCIÓ I REALITAT EN LA LITERATURA D'EXPRESSIÓ FRANCESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Debidamente contextualizados en su marco histórico y sociocultural, la asignatura proyecta el estudio histórico y filológico de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la literatura francesa de la Edad Media hasta el siglo XIX (no incluido). La asignatura permite completar la formación literaria del alumno de este grado ampliándolo hacia la literatura francesa, mediante el conocimiento específico de algunas de las obras más representativas de los géneros de las etapas, así como con el estudio de los textos objeto de las lecturas obligatorias.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE1 : Enfocar l'estudi de la literatura des de perspectives metodològiques noves i diferents a les adquirides en el grau.
 • CE2 : Conèixer els nous continguts proposats referits als estudis de la literatura.
 • CE4 : Reflexionar sobre els temes i motius recurrents en la literatura.
 • CE5 : Relacionar les diferents tradicions literàries a través dels vincles entre corrents estètics i ideològiques, autors, temes, obres i períodes.
 • CE6 : Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE10 : Organitzar, estructurar i exposar treballs de recerca en literatura seguint la metodologia apresa.
 • CE11 : Explorar i desenvolupar noves línies de contacte entre tradicions culturals, obres, autors, períodes, temes i motius literaris.
 • CE12 : Resoldre autònomament recerques bibliogràfiques mitjançant la utilització tant dels recursos electrònics com dels recursos tradicionals.
 • CE13 : Manejar les principals eines i programes informàtics per a la digitalització, correcció i composició de textos de textos i imatges.
 • CE9 : Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos generales
Conocer las principales corrientes de la literatura francesa desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
Mostrar una actitud científica a la hora de analizar y abordar textos literarios medievales y de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Conocer los principales autores y obras, así como sus características y su importancia en la literatura francesa.
Relacionar las manifestaciones literarias francesas con el contexto histórico y cultural en las que se producen.
Utilizar recursos bibliográficos e informáticos para recabar información.
Valorar la importancia de la evolución de la literatura francesa de la Edad media y de los siglos XVI, XVII y XVIII como una de las fuentes básicas de la cultura occidental.
Realizar trabajos en grupo

Objetivos conceptuales
OC1 Conocer las distintas clasificaciones que pueden realizarse para explicar la historia de la literatura francesa desde la Edad Media hasta el Siglo XVIII.
OC2 Comprender las distintas características de todas las manifestaciones literarias francesas desde la Edad Media hasta el Siglo XVIII
OC3 Conocer las principales obras de estas etapas, con sus características literarias y su importancia en la evolución del género literario al que pertenecen.
OC4 Relacionar las manifestaciones literarias francesas con el contexto histórico y cultural en las que se producen

Objetivos procedimentales
OP1 Describir las características de las diferentes manifestaciones literarias
OP2 Reconocer las características de las distintas manifestaciones literarias en diferentes textos
OP3 Explicar la evolución de los distintos géneros literarios desde su aparición hasta el siglo XIX
OP4 Reconocer las características comunes entre manifestaciones artísticas de distintos ámbitos.
OP5 Utilizar el léxico especializado propio de la crítica literaria.

Objetivos actitudinales
OA1 Comprender la importancia de la literatura como manifestación cultural.
OA3 Capacidad para realizar trabajos en grupo.

Objetivos específicos aportados por el profesorado
1. Obtener una visión panorámica diacrónica de la producción literaria francesa y conocer los grandes hitos literarios
4. Desarrollar técnicas de análisis, de crítica y de investigación del texto literario
5. Desarrollar la competencia del comentario de texto literario
6. Desarrollar el interés y el placer de la lectura del texto literario
7. Mostrar una actitud positiva y abierta al trabajo en grupo

 

 

Dades generals

Codi: 39223
Professor/a responsable:
ARRAEZ LLOBREGAT, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,56
Càrrega no presencial: 2,04

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,56
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix