Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INICIACIÓ A L'EDICIÓ DIGITAL DE TEXTOS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura introduce al alumno en los procesos de edición de textos, literarios y no literarios, mediante el uso de herramientas digitales. Desarrolla la capacidad de distinguir las partes externas del libro tradicional, así como emplear con adecuación la terminología específica; de adquirir un conocimiento básico de los principios del diseño editorial que permitan aplicarlos en la realización de proyectos propios; de componer un texto mediante el uso de herramientas de edición profesional; de reconocer las diferentes tipologías de la edición, observar los problemas que las distintas tradiciones textuales (tanto del ámbito español como del hispanoamericano) ofrecen para la edición y aprender a resolverlos; y de realizar un esbozo de proyecto editorial personal.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquisició de metodologia i recursos destinats a la investigació literària.
 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.
 • CG4 : Adquisició de tècniques i eines per a l'edició digital.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE6 : Adquirir els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.).
 • CE7 : Adquirir les eines informàtiques de les quals es disposa en l'actualitat per a la docència i la investigació en l'àmbit de la literatura.
 • CE8 : Adquirir les eines bàsiques necessàries per a la realització de projectes d'edició digital i la formació necessària per a aplicar els coneixements filològics en l'àmbit de l'edició professional de textos: utilització de les principals eines i programes informàtics per a la digitalització de textos i imatges (ús d'escàner de mà i de sobretaula, paràmetres per a la digitalització textual i iconogràfica, principis del reconeixement òptic de caràcters, retoc d'imatges, etc., mitjançant programari específic: Omnipage, Abyy, etc., Photoshop); utilització de les principals eines i programes informàtics per al tractament, la correcció i composició de textos (elements d'automatització en la correcció de textos, ús de programes de tractament de text: Word); utilització de les principals eines i programes informàtics per a l'edició digital hipertextual i l'ús de metadades (Tiny HTML Editor, XMetaL).

 

Competències específiques:>>capacitats procedimentals, habilitats i destreses

 • CE10 : Organitzar, estructurar i exposar treballs de recerca en literatura seguint la metodologia apresa.
 • CE12 : Resoldre autònomament recerques bibliogràfiques mitjançant la utilització tant dels recursos electrònics com dels recursos tradicionals.
 • CE13 : Manejar les principals eines i programes informàtics per a la digitalització, correcció i composició de textos de textos i imatges.
 • CE9 : Aplicar els coneixements adquirits a la realització de treballs de recerca en literatura de forma autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i distingir les parts externes i internes del llibre tradicional, a més de la terminologia específica d'aquestes.
 • Revisar i assimilar els conceptes de tipografia. Revisar l'estructura de la tipografia. Conèixer les principals categories de les tipografies. Identificar les principals mesures tipogràfiques. Conèixer el concepte de família tipogràfica i les seues variacions. Conèixer i analitzar els sistemes de tipografia digital.
 • Aprendre i dominar les tècniques bàsiques sobre el disseny del llibre.
 • Revisar els sistemes principals d'impressió tradicional i de publicació digital.
 • Reconèixer les diverses tipologies de l'edició. Observar els problemes que les diverses tradicions textuals creen a l'edició i aprendre a resoldre'ls.
 • Distingir i avaluar la composició electrònica de textos.
 • Manejar les variables que afecten la llegibilitat en un document imprés i conéixer i aplicar els diversos processos de la correcció ortotipogràfica.
 • Diferenciar els formats d'eixida en l'edició de documents digitals.
 • Conéixer les característiques i el funcionament bàsic dels principals programes d'edició digital.
 • Conéixer el concepte d'hipertext i el funcionament bàsic dels programes d'edició de metadades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Conocer y distinguir las partes externas e internas del libro tradicional, así como la terminología específica a ellas referidas.
 • Revisar y asimilar los conceptos de tipografía. Revisar la estructura de la tipografía. Conocer las principales categorías de las tipografías. Identificar las principales medidas tipográficas. Conocer el concepto de familia tipográfica y sus variaciones. Conocer y analizar los sistemas de tipografía digital.
 • Aprender y dominar las técnicas básicas sobre el diseño del libro.
 • Revisar los sistemas principales de impresión tradicional y de publicación digital.
 • Reconocer las diferentes tipologías de la edición. Observar los problemas que las diferentes tradiciones textuales ofrecen para la edición y aprender a resolverlos.
 • Distinguir y evaluar la composición electrónica de textos.
 • Manejar las variables que afectan a la legibilidad en un documento impreso y conocer y aplicar los distintos procesos de la corrección ortotipográfica.
 • Diferenciar los diferentes formatos de salida en la edición de documentos digitales.
 • Conocer las características y el funcionamiento básico de los principales programas de edición digital.
 • Conocer el concepto de hipertexto y el funcionamiento básico de los programas de edición de metadatos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 39204
Professor/a responsable:
BIOSCA BAS, ANTONI ALEXANDRE
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,84
Crèdits pràctics: 1,16
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,84
  Crèdits pràctics: 1,16
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix