Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA. ANGLÈS L2/LI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura ofrece en su contenido, por un lado, los fundamentos teóricos básicos de las tendencias, escuelas y paradigmas de la enseñanza-aprendizaje de las destrezas escritas en lengua inglesa, y por otro, una aproximación práctica al diseño, planificación, implementación y evaluación de esa destreza en el aula. Además, pretende orientar al alumno en el estudio y la investigación de la adquisición de las destrezas escritas en lengua inglesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Dominar teories, models lingüístics i metodologies aplicables a l'ensenyament de segones llengües, com també mètodes d'investigació i tècniques de recerca d'informació que poden servir de base per a la realització de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG2 : Conèixer els problemes específics que conforme a les seues peculiaritats lingüístiques plantegen l'espanyol i/o anglès de cara al seu ensenyament com a segones llengües / llengües estrangeres en els seus diferents nivells i destreses, així com aspectes literaris i culturals necessaris pertinents per a integrar la literatura i la cultura en la classe d'espanyol/anglès L2/LI.
 • CG3 : Ser capaços d'aplicar els coneixements adquirits a la planificació i desenvolupament de treballs de recerca sobre l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres que transmeten, de manera clara, els seus coneixements i els resultats d'aquesta investigació.
 • CG4 : Ser capaços d'aplicar a la docència els coneixements adquirits de l'espanyol i/o anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG5 : Tenir una actitud crítica i autocrítica, que implica capacitat d'autoavaluació i autocorrecció, i de curiositat intel·lectual que permeta la formació autònoma i l'actualització contínua del coneixement en l'àmbit de l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres.
 • CG6 : Ser capaços de transmetre en la seua activitat professional (investigadora o docent) valors socials i culturals concordes amb l'Europa actual, multilingüe i multicultural.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.
 • CGUA2 : Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CEE4 : Conèixer aspectes lingüístics de l'espanyol o de l'anglès, en els diferents nivells i destreses comunicatives, pertinents des del punt de vista de la investigació i de la docència, així com línies i mètodes d'investigació específics d'aquestes matèries.
 • CEE6 : Conèixer i comprendre la bibliografia especialitzada, la terminologia i les eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CPE10 : Ser capaç de seleccionar i planificar, de manera fonamentada, continguts, activitats, materials i tècniques d'avaluació per a l'ensenyament / aprenentatge de l'espanyol/anglès com a L2/L1 en els nivells que componen la llengua i en relació amb diferents destreses, tenint en compte els problemes específics que plantegen i la diversitat de contextos docents.
 • CPE12 : Ser capaç de llegir i d'utilitzar de manera pertinent bibliografia especialitzada, terminologia i eines conceptuals que puguen servir de base per a la planificació de la docència i per a la investigació, tant pel que fa als aspectes comuns a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres com en relació amb la seua aplicació a l'espanyol o l'anglès.
 • CPE8 : Aplicar models i teories sobre ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres, així com els coneixements adquirits sobre nivells, destreses i el paper de la literatura i la cultura en el desenvolupament de la competència, a la realització d'activitats (estudi de casos, resolució de problemes, etc.) i desenvolupament de treballs acadèmics plantejats en les diferents matèries.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CAE15 : Ser capaç d'actualitzar i desenvolupar, de manera autònoma, els coneixements relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol o l'anglès com L2/L1.
 • CAE16 : Demostrar capacitat per a la col·laboració, el compromís i la responsabilitat en les tasques individuals i conjuntes que es requereixen per a formar-se com a futur docent i investigador en anglès / espanyol.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Objetivos conceptuales

1.Que los alumnos conozcan y valoren enfoques y metodologías para la enseñanza de las destrezas escritas en inglés L2/LE.
2.Que conozcan las peculiaridades de los géneros textuales y su ubicación en la enseñanza del inglés L2/LE.
3.Que conozcan y analicen los problemas específicos que plantea la comprensión y la expresión escrita en inglés desde el punto de vista de su enseñanza como L2/LE.
4.Que conozcan, analicen y valoren materiales existentes para la enseñanza de la comprensión y expresión escrita  del inglés como L2/LE.
5.Que conozcan y valoren  técnicas y estrategias para  el desarrollo  de la comprensión y la expresión escrita del inglés como L2/LE.
6.Que conozcan enfoques específicos para la evaluación de la comprensión y la expresión oral  del inglés L2/LE.
7.Que conozcan recursos que brindan las tecnologías de la información y la comunicación en relación con la comprensión y la expresión escrita del inglés L2/LE.
8.Que conozcan bibliografía especializada sobre la materia así como otros recursos para el aprendizaje (materiales, recursos on-line etc.)
9.Que conozcan perspectivas y posibilidades en la investigación de la competencia discursiva en lo que concierne a la comprensión y la expresión escrita en el marco de la enseñanza del inglés L2/LE.

Objetivos procedimentales

10.Que identifiquen géneros textuales y sus peculiaridades y sean capaces de integrarlos adecuadamente en la planificación de la enseñanza del inglés L2/LE según las necesidades del alumno.
11.Que sean capaces de seleccionar contenidos y planificar actividades para  la enseñanza de la comprensión y la expresión escrita en inglés como L2/LE teniendo en cuenta los problemas específicos que plantea.
12.Que sean capaces de seleccionar de forma fundamentada materiales existentes   para la enseñanza de la comprensión y la expresión escrita en inglés como L2/LE en función de las necesidades del alumno.
13.Que utilicen recursos tecnológicas en relación con la enseñanza de la comprensión y la expresión escrita del inglés como lengua extranjera/L2.
14.Que sean capaces de seleccionar y aplicar, de manera fundamentada, métodos adecuados para la enseñanza de la comprensión y expresión escrita del inglés L2/LE en función de las necesidades del alumno.
15.Que sean capaces de seleccionar y aplicar, de manera fundamentada,   métodos de evaluación de la comprensión y expresión escrita en la enseñanza del inglés como lengua extranjera/L2.
16.Que utilicen de manera analítica y comprensiva bibliografía de referencia.
17.Que sean capaces de sintetizar y analizar contenidos relacionados con la materia y de exponer sus ideas con orden, claridad y coherencia.
18.Que sean capaces de diseñar y elaborar un trabajo sobre alguno de los aspectos de la comprensión y expresión escrita en inglés L2/LE contenidos en el programa incorporando los conceptos aprendidos y la lectura de la bibliografía especializada.

Objetivos actitudinales

19.Que desarrollen una actitud crítica pero flexible respecto a la enseñanza de lenguas, por lo que se refiere a los métodos y enfoques de la enseñanza de la comprensión y la expresión escrita en inglés L2/LE.

 

 

Dades generals

Codi: 39013
Professor/a responsable:
MORELL MOLL, TERESA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix