Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATEMÀTIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

This is an introductory course in Mathematics for Economics. The goal is familiarizing the students with a set of mathematical tools that are used frequently in economic analysis.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG6 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG7 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG8 : Capacitat de síntesi.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de llegir raonadament i d'avaluar de manera crítica articles d'investigació en economia, i copsar-ne les contribucions essencials i les debilitats.
 • CE2 : Capacitat d'entendre com s'han resolt en cada cas els problemes tècnics als quals s'han hagut d'enfrontar els autors dels articles d'investigació.
 • CE3 : Capacitat de realitzar proves de proposicions i teoremes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • L'alumnat ha de ser capaç d'entendre les proves senzilles que apareixen en els articles d'investigació en economia.
 • L'alumnat ha d'aprendre a realitzar proves de proposicions i teoremes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

The course is designed with the main purpose of giving students a systematic grounding in Mathematics as an essential instrument for them to use economic modelling in their own research.

 

 

Dades generals

Codi: 41200
Professor/a responsable:
BALLESTER PLA, PABLO CORALIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 4,00

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix