Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FACTORS DE COMPETITIVITAT EN EL LLARG TERMINI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

El contexto de la asignatura queda referido en los objetivos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca d'informació necessària per a la investigació avançada.
 • CG4 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG6 : Adquirir els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la investigació acadèmica especialitzada.
 • CG7 : Capacitat de presentar els resultats de la investigació davant d'un tribunal universitari o reunió acadèmica, congrés científic o revista especialitzada.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a buscar, revisar, seleccionar i utilitzar bibliografia acadèmica i bases de dades especialitzades corresponents a un tema determinat.
 • CE2 : Capacitat per a seleccionar, dissenyar i justificar un projecte d'investigació i dur-lo a terme amb la metodologia científica adequada.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi econòmica especialitzada i a la descripció d'aspectes complexos de la realitat econòmica, prestant atenció a la inèrcia històrica.
 • CE5 : Elaborar treballs acadèmics que complisquen amb els requisits exigibles en revistes científiques internacionals d'elevat índex d'impacte.
 • CE6 : Emetre informes especialitzats d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o d'algun dels seus sectors.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir habilitat per a buscar i seleccionar bibliografia relacionada amb el contingut de l'assignatura.
 • Defendre una idea en públic.
 • Presentar un projecte d'investigació.
 • Redactar un treball de recerca equiparable a un article, que puga ser presentat en una revista internacional d'impacte.
 • Comprendre els principals conceptes de l'economia espacial, els clústers i els districtes industrials.
 • Analitzar els efectes que té la intervenció pública en la competitivitat empresarial.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Los mismos que aparecen en las competencias y en los objetivos generales.

 

 

Dades generals

Codi: 40614
Professor/a responsable:
DIAZ MORLAN, PABLO
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix