Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ENTORN GLOBAL DE L'ECONOMIA, CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura "Entorno global de la economía, conocimiento y nuevas tecnologías" busca que los estudiantes comprendan la transformación en la economía durante las últimas décadas gracias al fenómeno de globalización, la economía del conocimiento y la innovación.

Bajo un enfoque completamente analítico y crítico se pretende despertar el interés de los estudiantes por la prospectiva, analizando el impacto que los cambios de paradigma tecnológico tendrán sobre las diferentes áreas de la economía aplicada, desde la economía digital a la era de la inteligencia artificial.

Esta asignatura se relaciona por tanto con el resto de las asignaturas del programa de Máster, enfocando la innovación como un elemento transversal, aplicable a cualquier sector: finanzas, sector educativo, industrias, turismo... 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca d'informació necessària per a la investigació avançada.
 • CG2 : Capacitat per a analitzar informació complexa utilitzant mètodes quantitatius.
 • CG3 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris científics, basats en la utilització dels instruments tècnics més avançats.
 • CG5 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a buscar, revisar, seleccionar i utilitzar bibliografia acadèmica i bases de dades especialitzades corresponents a un tema determinat.
 • CE2 : Capacitat per a seleccionar, dissenyar i justificar un projecte d'investigació i dur-lo a terme amb la metodologia científica adequada.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi econòmica especialitzada i a la descripció d'aspectes complexos de la realitat econòmica, prestant atenció a la inèrcia històrica.
 • CE6 : Emetre informes especialitzats d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o d'algun dels seus sectors.
 • CE7 : Identificar fonts d'informació econòmica difícilment comprensibles per a investigadors menys especialitzats i saber analitzar-ne el contingut.
 • CE8 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides a la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE9 : Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi dels aspectes més complexos de l'economia real, i capacitat per a establir els nivells d'abstracció apropiats per a l'estudi de les qüestions econòmiques més complicades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir habilitat per a buscar i analitzar informació rellevant, a l'hora de valorar el grau de globalització de l'economia.
 • Comprendre les teories i els conceptes relacionats amb la globalització de l'economia i la contribució del coneixement i el canvi tecnològic al procés.
 • Adquirir habilitat per a buscar, revisar i seleccionar bibliografia acadèmica relacionada amb el contingut de l'assignatura.
 • Adquirir la capacitat de treballar en equip.
 • Assumir la responsabilitat individual en el procés d'aprenentatge.
 • Ser capaç de treballar autònomament.
 • Ser capaç de deduir amb rigor les conclusions de la informació utilitzada.
 • Fer treballs acadèmics relacionats amb la globalització de l'economia, el coneixement i les noves tecnologies.
 • Analitzar i fer un judici crític del marc econòmic propiciat per la globalització actual, la societat del coneixement i les noves tecnologies: impactes potencials en els sistemes econòmics i en les empreses.
 • Estudiar casos específics d'èxit lligats als tres factors esmentats: globalització, coneixement i noves tecnologies. Empreses globals en noves tecnologies, el paper de l'economia del coneixement.
 • Presentar i desenvolupar treballs web relacionats amb les noves eines de programari obert (open source), la web 2.0, les xarxes socials i la valoració dins de l'anàlisi econòmica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Adquirir capacidad crítica sobre los procesos relacionados con la globalización económica.
- Adquirir habilidad en la búsqueda de información económica internacional relevante a través de Internet.
- Conocer nuevas herramientas tecnológicas que expliquen el comportamiento de los sectores económicos.
- Conocer los conceptos relativos a la Economía Internacional y la Globalización.
- Ser capaz de analizar e interpretar los patrones de globalización en la actividad económica mundial.
- Adquirir conocimientos sobre la sociedad de la información, Internet y la innovación tecnológica y su relevancia sobre el sistema económico.
- Conocer las principales fuentes de información económica a nivel internacional.
- Conocer las diferentes olas tecnológicas y comprender su impacto sobre la economía.
- Saber reconocer e identificar la información económica relevante a nivel internacional.
- Aplicación del conocimiento teórico para el análisis de la realidad económica internacional.

 

 

Dades generals

Codi: 40607
Professor/a responsable:
MORENO IZQUIERDO, LUIS
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,30
Crèdits pràctics: 0,70
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,3
  Crèdits pràctics: 0,7
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix