Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura proporciona un contexto de carácter general, temporal, histórico y teórico, para el conjunto de las asignaturas del máster. Se explican tanto los principales hechos histórico-económicos relativos al proceso de integración de la economía mundial, como la evolución de los planteamientos de los más destacados economistas al respecto.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca d'informació necessària per a la investigació avançada.
 • CG2 : Capacitat per a analitzar informació complexa utilitzant mètodes quantitatius.
 • CG5 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG6 : Adquirir els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la investigació acadèmica especialitzada.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a buscar, revisar, seleccionar i utilitzar bibliografia acadèmica i bases de dades especialitzades corresponents a un tema determinat.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi econòmica especialitzada i a la descripció d'aspectes complexos de la realitat econòmica, prestant atenció a la inèrcia històrica.
 • CE5 : Elaborar treballs acadèmics que complisquen amb els requisits exigibles en revistes científiques internacionals d'elevat índex d'impacte.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els conceptes rellevants per a analitzar les teories i les polítiques que afecten les relacions econòmiques internacionals.
 • Ser capaç d'analitzar les relacions econòmiques internacionals des d'una perspectiva històrica.
 • Ser capaç de contrastar els resultats dels estudis empírics sobre l'evolucions de les relacions econòmiques internacionals entre països.
 • Conéixer les institucions que regulen les relacions econòmiques internacionals i ser capaç d'analitzar-ne la influència.
 • Fer un breu informe sobre algun aspecte relatiu a les relacions econòmiques internacionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Análisis histórico-económico para la comprensión de las teorías y las políticas que afectan a las relaciones económicas internacionales.
Desarrollo de la capacidad de analizar las relaciones económicas internacionales desde una perspectiva histórica.
Ser capaz de contrastar los resultados de los estudios históricos sobre la evolución de las relaciones económicas internacionales entre los diferentes países.
Estudio histórico del nacimiento y desarrollo las instituciones que ordenan las relaciones económicas internacionales y ser capaz de analizar su influencia sobre las mismas.

 

 

Dades generals

Codi: 40604
Professor/a responsable:
BARCIELA LOPEZ, CARLOS
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,30
Crèdits pràctics: 0,70
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 1,3
  Crèdits pràctics: 0,7
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix