Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El TFM és la síntesi aplicada de totes les matèries del títol. Ha d'executar-se de forma individual i l'alumne haurà de triar una de les tres matèries que conformen els continguts del màster.
a) Teoria, mètodes i tècniques. Es tractaria d'abordar algun tema relacionat amb la introducció al desenvolupament local i tractat en la primera assignatura (agències de desenvolupament local, cooperació entre municipis, organismes que afavoreixen el desenvolupament local, projectes europeus i cooperació interterritorial, territoris intel·ligents, etc. També les temàtiques relacionades amb l'anàlisi de la planificació estratègica, els actors implicats o mètodes de participació pública i ciutadana, entre uns altres. Es podrà prendre com a referència la bibliografia oferida en les dues primeres assignatures per a conformar un corpus teòric i/o aplicat sobre els aspectes tractats en les mateixes.
b) Activitats socioeconòmiques i desenvolupament sostenible. Els aspectes a tractar serien l'ordenació del territori i activitats relacionades amb el desenvolupament sostenible, en totes les seues facetes, instrumental, normatiu, integral, sectorial, etc. Les activitats agropecuàries i les seues implicacions territorials. Cooperativisme i desenvolupament rural. Les activitats industrials i comercials o bé les activitats turístiques i les seues implicacions amb el territori.
c) Població, qualificació i promoció de l'ocupació. Projectes de recerca vinculats a aspectes sociodemogràfics, renovades necessitats i oportunitats d'ocupació (aturats, jubilats, joves, etc.). Nous jaciments de treball, promoció dels recursos locals, projectes europeus i participació pública.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, mitjançant l'ús de les TIC.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG5 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball.
 • CG7 : Capacitat per a integrar-se o liderar equips interdisciplinaris segons el context i la situació.
 • CG8 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a convertir un problema empíric relacionat amb el desenvolupament local i la innovació territorial en un objecte d'investigació.
 • CE2. : Capacitat per a usar adequadament els conceptes, els mètodes i les tècniques aplicades al desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE3 : Capacitat per a analitzar i interpretar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE4 : Capacitat per a fer un diagnòstic dels recursos endògens disponibles en un territori.
 • CE7 : Capacitat per a prendre decisions, resoldre problemes i gestionar imprevistos en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE8 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements i accions en matèria de desenvolupament territorial de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.
 • CE9 : Capacitat per a fer propostes de planificació estratègica, ordenació territorial o localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament local sostenible.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Plantejar un projecte d'investigació aplicat al desenvolupament local o la innovació territorial i resoldre'l satisfactòriament.
 • Analitzar críticament els resultats obtinguts.
 • Elaborar una memòria que comunique la metodologia i els resultats amb claredat i coherència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El Treball Fi de Màster és una assignatura obligatòria que té com a principal objectiu demostrar que l'alumnat del Màster en Desenvolupament Local i Innovació Territorial té capacitat per a aplicar els coneixements adquirits després de
cursar les diferents matèries del màster. Ha d'executar-se de forma individual i la recerca podrà tenir una concepció més teòrica, analítica i deductiva, o bé més aplicada i deductiva. El projecte Fi de Màster, tractarà de desenvolupar una recerca inèdita relacionada amb una o diverses de les matèries cursades en el màster i aplicada a un territori concret. En aquest cas, l'estructura recomanada constarà dels següents apartats: 1) introducció i justificació; 2) objectius; 3) fonts i metodologia; 4) resultats; 5) conclusions; 6) bibliografia; 7) annexos. No obstant l'estructura serà condicionada per la temàtica a tractar, el criteri del tutor del projecte i les consideracions metodològiques que s'establisquen des de l'adreça del Màster.

 

 

Dades generals

Codi: 40223
Professor/a responsable:
CORTES SAMPER, CARLOS
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1

Estudis en què s'imparteix