Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EL TURISME I LES SEUES IMPLICACIONS TERRITORIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Junto con las asignaturas “Ordenación del territorio y desarrollo sostenible”, “Las actividades agropecuarias y sus implicaciones territoriales”, y “Las actividades industriales y comerciales. Implicaciones territoriales”, configura la materia del Master destinada a Actividades socio-económicas y desarrollo sostenible. Al igual que las otras asignaturas que se contemplan en esta materia, entronca con la especialización económica de algunos territorios, la necesidad de identificar políticas públicas de ordenación y gestión sostenible, la cualificación de los recursos humanos, y la optimización y gestión sostenible de los recursos endógenos existentes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, mitjançant l'ús de les TIC.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG5 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball.
 • CG7 : Capacitat per a integrar-se o liderar equips interdisciplinaris segons el context i la situació.
 • CG8 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2. : Capacitat per a usar adequadament els conceptes, els mètodes i les tècniques aplicades al desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE3 : Capacitat per a analitzar i interpretar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE4 : Capacitat per a fer un diagnòstic dels recursos endògens disponibles en un territori.
 • CE7 : Capacitat per a prendre decisions, resoldre problemes i gestionar imprevistos en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE8 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements i accions en matèria de desenvolupament territorial de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.
 • CE9 : Capacitat per a fer propostes de planificació estratègica, ordenació territorial o localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament local sostenible.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les principals activitats turístiques que poden realitzar-se en un territori, la seva estructura  organització.
 • Entendre els diferents factors físics, polítics, socials i econòmics que intervenen en la seva implantació i expansió territorial.
 • Comprendre les relacions entre les activitats i els sistemes productius locals.
 • Valorar l'explotació sostenible dels recursos endògens i els processos innovadors.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Conocer las principales actividades turísticas que pueden realizarse en un territorio, su estructura y organización, ahondando en aquellas tipologías más dependientes de las potencialidades de los recursos locales. 
 • Entender los diferentes factores físicos, políticos, sociales y económicos que intervienen en su implantación y expansión territorial. 
 • Comprender las relaciones entre estas actividades y los sistemas productivos locales. 
 • Conocer las distintas políticas de planificación de destinos turísticos maduros y sus repercusiones sociales y ambientales. 
 • Valorar la explotación sostenible de los recursos endógenos y los procesos innovadores, vinculados al patrimonio, la identidad y la cultura local.

 

 

Dades generals

Codi: 40214
Professor/a responsable:
LARROSA ROCAMORA, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix