Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LES ACTIVITATS INDUSTRIALS I COMERCIALS. IMPLICACIONS TERRITORIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Junto con las asignaturas Ordenación del Territorio y desarrollo sostenible, las actividades agropecuarias y sus implicaciones territoriales y el Turismo y sus implicaciones territoriales, configura la materia del Máster destinada a actividades socioeconómicas y desarrollo sostenible.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, mitjançant l'ús de les TIC.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG5 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball.
 • CG7 : Capacitat per a integrar-se o liderar equips interdisciplinaris segons el context i la situació.
 • CG8 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2. : Capacitat per a usar adequadament els conceptes, els mètodes i les tècniques aplicades al desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE3 : Capacitat per a analitzar i interpretar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE4 : Capacitat per a fer un diagnòstic dels recursos endògens disponibles en un territori.
 • CE7 : Capacitat per a prendre decisions, resoldre problemes i gestionar imprevistos en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE8 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements i accions en matèria de desenvolupament territorial de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.
 • CE9 : Capacitat per a fer propostes de planificació estratègica, ordenació territorial o localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament local sostenible.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les principals activitats industrials i comercials que poden realitzar-se en un territori, la seva estructura i organització.
 • Entendre els diferents factors físics, polítics, socials i econòmics que intervenen en la seva implantació i expansió territorial.
 • Comprendre les relacions entre aquestes activitats i els sistemes productius locals.
 • Valorar l'explotació sostenible dels recursos endògens.
 • Conèixer i comprendre les necessitats de les empreses en relació amb els processos innovadors.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

La asignatura, dividida en dos módulos, analiza las implicaciones territoriales derivadas, por un lado, de las actividades industriales, y, por otro, de las actividades comerciales.
En el primer módulo el objetivo de esta la asignatura es introducir al alumnado en los aspectos relacionados con el desarrollo industrial y la innovación, desde un punto de vista territorial. Así, se da una visión general del desarrollo territorial con todas sus figuras posibles. Además, se analizará la figura de la organización productiva de pequeñas empresas localizadas en el espacio y las ventajas que ello tiene.
En el segundo módulo se estudiarán los elementos condicionantes del comercio, entre ellos el consumo y los consumidores, la globalización entre la uniformidad y la personalización, el factor entretenimiento como locomotora y la incidencia de los modelos de urbanismo. Se explicarán normativas comerciales a diferentes escalas y la aplicación de técnicas como el marketing, así como las diferentes formas de articular áreas comerciales. Para ello, se estudiará el papel que juega la legislación local, regional, nacional y supranacional en la conformación de los espacios comerciales urbanos, viendo su repercusión espacial y las consecuencias sociales, comerciales y territoriales.

 

 

Dades generals

Codi: 40211
Professor/a responsable:
ESPINOSA SEGUI, ANA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix