Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Los trabajos prácticos, vinculados con los conocimientos teóricos recibidos por el alumno a lo largo de su carrera, se concretarán en una propuesta de Plan Especial para un espacio urbano consolidado (centro histórico u otros), en el que se procederá a diagnosticar problemas (sociales, funcionales y morfológicos) y a elaborar propuestas aplicables paa su solución. Todo el conjunto de trabajos se inserta en la práctica profesional como geógrafos que trabajen en la ordenación del territorio

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, mitjançant l'ús de les TIC.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG5 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball.
 • CG7 : Capacitat per a integrar-se o liderar equips interdisciplinaris segons el context i la situació.
 • CG8 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2. : Capacitat per a usar adequadament els conceptes, els mètodes i les tècniques aplicades al desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE3 : Capacitat per a analitzar i interpretar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE4 : Capacitat per a fer un diagnòstic dels recursos endògens disponibles en un territori.
 • CE7 : Capacitat per a prendre decisions, resoldre problemes i gestionar imprevistos en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE8 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements i accions en matèria de desenvolupament territorial de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.
 • CE9 : Capacitat per a fer propostes de planificació estratègica, ordenació territorial o localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament local sostenible.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els objectius de l'ordenació del territori i les seues relacions amb el desenvolupament sostenible.
 • Conèixer les bases jurídiques relacionades amb l'ordenació del territori i el desenvolupament sostenible.
 • Diferenciar models de gestió territorial sostenible i de bones pràctiques.
 • Analitzar els diferents instruments públics per a un desenvolupament local sostenible.
 • Identificar les eines de gestió ambiental de les empreses.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

La ordenación del territorio –urbano y rural- queda sujeta a la normativa específica sobre planeamiento existente. Dentro de los Planes Generales, los Planes Especiales de Centro Histórico (PECH) y los Planes Especiales de Reforma Interna (PERI) son los instrumentos para la ordenación y para la planificación estratégica de los centros urbanos afectados por diversos problemas sociales, funcionales y morfológicos, y constituyen un ámbito de trabajo profesional para los geógrafos. Es necesario pues conocer esa normativa, los contenidos de un PECH y un PERI y los planteamientos y métodos para su elaboración.

 

 

Dades generals

Codi: 40203
Professor/a responsable:
PONCE HERRERO, GABINO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4

Estudis en què s'imparteix