Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TECNOLOGIES D'INTERNET ORIENTADES AL NAVEGADOR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El mercat laboral actual demanda el desenvolupament d'aplicacions web on el llenguatge de programació Java està molt estès. Resulta fonamental conèixer aquesta plataforma que inclou multitud de frameworks de desenvolupament que faciliten la implementació.

Aquesta assignatura, com el seu propi nom indica, proposa una primera aproximació al desenvolupament d'aplicacions orientades al navegador en un entorn de desenvolupament Java, evitant l'ús de components addicionals. Existeixen nombrosos frameworks que poden facilitar el desenvolupament en aquest aspecte i en aquesta assignatura s'estudiaran els més representatius.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • B14 : Capacitat per a identificar, utilitzar i programar els principals elements que defineixen la web social.
 • B15 : Capacitat per a dissenyar i programar en les diferents plataformes i llenguatges de programació amb els quals implementar aplicacions riques en Internet.
 • B6 : Capacitat per a dissenyar i programar en les diferents plataformes i llenguatges de programació amb els quals implementar aplicacions web.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • A1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • A10 : Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • A11 : Capacidad de creatividad.
 • A12 : Motivación por la calidad.
 • A13 : Capacidad para mostrar información de forma clara atendiendo a un amplio conjunto de discapacidades técnicas, físicas y psíquicas.
 • A5 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • A7 : Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • A8 : Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • A9 : Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.

 

Competències específiques opcionals:>>de l'itinerari de Desenvolupament de la Web Social

 • C5.1 : Conèixer i explotar la dinàmica de les xarxes socials com a generadores de tendències d'ús en Internet.
 • C5.10 : Capacitat per a aprendre i aplicar les diferents arquitectures usades per a la construcció de RIA.
 • C5.11 : Capacitat per a aprendre i usar les peticions síncrones i asíncrones per a construir RIA.
 • C5.2 : Capacitat de desenvolupar projectes que interrelacionen les noves aplicacions d'Internet.
 • C5.3 : Capacitat de proposar i desenvolupar estratègies per a augmentar la visibilitat dels projectes d'aplicacions en Internet, i avaluar la importància d'aquestes aplicacions com a oportunitats de negoci.
 • C5.4 : Capacitat per a dissenyar aplicacions per al navegador còmodes d'utilitzar per l'usuari.
 • C5.5 : Capacitat per a identificar i usar la comunicació asíncrona entre client i servidor.
 • C5.6 : Capacitat per a accedir a interfícies de programació d'aplicacions (API) de tercers i crear aplicacions híbrides (mashups).
 • C5.7 : Capacitat per a saber integrar components socials en les aplicacions web.
 • C5.8 : Capacitat d'aplicar els estàndards existents en aplicacions orientades al navegador.
 • C5.9 : Capacitat per a conèixer que és una RIA i quins avantatges i inconvenients presenta respecte de les aplicacions web tradicionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tindre desimboltura conceptual amb les noves aplicacions d'Internet.
 • Ser capaç de desenvolupar projectes que interrelacionen les noves aplicacions d'Internet.
 • Proposar i desenvolupar estratègies per a augmentar la visibilitat dels projectes d'aplicacions en Internet.
 • Ser capaç d'editar i utilitzar continguts per a la xarxa.
 • Ser capaç d'incorporar les noves tendències d'Internet a projectes en desenvolupament.
 • Utilitzar les noves aplicacions d'Internet per a desenvolupar propostes i projectes propis.
 • Dissenyar l'arquitectura necessària per a implantar una aplicació rica en Internet (RIA).
 • Desenvolupar tecnologies de client per a aplicacions que s'executen en el navegador.
 • Desenvolupar tecnologies de servidor per a aplicacions basades en el navegador.
 • Establir comunicació asíncrona entre client i servidor.
 • Definir interfícies de programació d'aplicacions web híbrides.
 • Familiaritzar-se amb l'ús d'entorns per a construir RIA.
 • Dissenyar i desenvolupar una interfície d'una aplicació RIA.
 • Establir els tipus de comunicació entre la interfície i la lògica de negoci RIA.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Desenvolupar programes i aplicacions web senzilles en Java

2. Utilitzar un entorn de desenvolupament per a escriure i depurar el codi escrit a Java

3. Aprofitar la potència de Java en el servidor per a crear aplicacions Ajax eficients

 

 

Dades generals

Codi: 38215
Professor/a responsable:
CANDELA ROMERO, GUSTAVO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix