Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÁSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Ver apartado contenidos

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • 13 : Incorporar, en qualsevol àmbit de la vida professional relacionat amb la cooperació al desenvolupament, els següents elements transversals: equitat de gènere, medi ambient, sostenibilitat i dimensió territorial, VIH, igualtat, drets humans i atenció a la diversitat (discapacitat, pobles indígenes) i interculturalitat basada en drets.
 • 14 : Ser capaç de plantejar i dur a terme totes les fases d'un treball de recerca.
 • 16 : Ser capaç de preparar una eixida al terreny en relació amb les necessitats d'informació prèvia sobre el context polític, econòmic, social i cultural del país, la preparació de la intervenció/recerca en terreny i els procediments de seguretat que hauran de ser tinguts en compte.
 • 2 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
 • 3 : Saber comunicar les conclusions pròpies (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • 4 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Formulació de judicis que incloguen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques, a partir del treball de recerca de la pràctica, d'una manera integral i reflexiva i partint de l'anàlisi dels possibles efectes col·laterals de les intervencions de desenvolupament, des de les quals han realitzat la investigació participativa en el context de les pràctiques externes.
 • Comunicació de les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats, que formen part del tribunal avaluador, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Possessió d'habilitats d'aprenentatge autodirigit o autònom, per a buscar informació pertinent amb els mitjans disponibles de manera autogestionada i amb el suport docent del tutor de treball fi del Màster.
 • Obtenció d'una visió crítica que garantisca els valors d'igualtat, respecte i promoció de la interculturalitat basada en els drets i la incorporació d'elements transversals: equitat de gènere, medi ambient, VIH, drets humans i atenció a la diversitat (discapacitat, pobles indígenes, etc.). Incorporació a la investigació d'aquests elements.
 • Plantejament d'un treball de recerca amb una qualitat metodològica que en sustente el procés i compte, a més, amb un resultat reeixit i l'aportació de troballes i conclusions que revelen l'objectiu d'investigació.
 • Aprenentatge i posada en pràctica de l'anticipació a les necessitats d'informació, com a prerequisit per a fer una adequada i completa investigació en terreny, que compte amb un manteniment investigador coherent amb el treball a exercir durant el període de pràctiques externes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Ver apartado contenidos

 

 

Dades generals

Codi: 40824
Professor/a responsable:
HIDALGO MORATAL, MOISES
Crèdits ECTS: 10,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,01
Càrrega no presencial: 8,99

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,75
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,24

Estudis en què s'imparteix