Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Ver http://www.daea.ua.es/mastercooperacion/

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • 1 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris), relacionats amb la cooperació al desenvolupament.
 • 11 : Estar preparats per a participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional i dur a terme, amb èxit, la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
 • 13 : Incorporar, en qualsevol àmbit de la vida professional relacionat amb la cooperació al desenvolupament, els següents elements transversals: equitat de gènere, medi ambient, sostenibilitat i dimensió territorial, VIH, igualtat, drets humans i atenció a la diversitat (discapacitat, pobles indígenes) i interculturalitat basada en drets.
 • 14 : Ser capaç de plantejar i dur a terme totes les fases d'un treball de recerca.
 • 15 : Desenvolupar habilitats per al treball en equip.
 • 16 : Ser capaç de preparar una eixida al terreny en relació amb les necessitats d'informació prèvia sobre el context polític, econòmic, social i cultural del país, la preparació de la intervenció/recerca en terreny i els procediments de seguretat que hauran de ser tinguts en compte.
 • 2 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
 • 3 : Saber comunicar les conclusions pròpies (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • 4 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicació pràctica dels coneixements adquirits, resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts i formulació de judicis que incloguen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques, a partir de la realització i resolució de problemes associts a les pràctiques realitzades, de manera integral i reflexiva i partint de l'anàlisi dels possibles efectes col·laterals de les intervencions de desenvolupament amb què s'està col·laborant.
 • Comunicació i participació en reunions de coordinació amb els actors des dels quals es participa en les pràctiques externes.
 • Possessió d'habilitats d'aprenentatge autodirigit o autònom per a resoldre problemes autogestionadament, a partir de la cerca d'informació pertinent amb els mitjans disponibles.
 • Preparació per a participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional, a través de la incorporació a un projecte o funció determinada, des del plantejament d'aquell actor del sistema de cooperació des del qual es realitze el període de pràctiques externes. 
 • Obtenció d'una visió crítica que garantisca els valors d'igualtat, respecte i promoció de la interculturalitat basada en els drets i la incorporació d'elements transversals: equitat de gènere, medi ambient, VIH, drets humans i atenció a la diversitat (discapacitat, pobles indígenes, etc.). Incorporació en l'anàlisi d'aquests elements, mitjançant aquelles activitats pròpies de l'actor en què estiguen fent les pràctiques externes.
 • Plantejament d'un treball de recerca en camp, des del qual començar a extraure informació encaminada a verificar les hipòtesis de partida en la investigació proposada prèvia al començament del període de pràctiques externes.
 • Aprenentatge de treball en grup, a partir de la coordinació correcta amb l'equip de treball en què es fan les pràctiques externes.
 • Coneixement i posada en pràctica de les necessitats d'informació prèvies al desplaçament a terreny, tant des del punt de vista metodològic de la pròpia intervenció com de les característiques polítiques, socials, econòmiques, culturals i dels requeriments de seguretat en l'entorn, a partir de la cerca d'informació rellevant per a preparar un document de context i antecedents, a més dels protocols de seguretat requerits per a intervenir en el terreny contextualitzadament en cada pràctica externa, país i ubicació geogràfica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Ver apartado contenidos

 

 

Dades generals

Codi: 40820
Professor/a responsable:
HIDALGO MORATAL, MOISES
Crèdits ECTS: 10,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 9,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix