Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Ver apartado contenidos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • 1 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris), relacionats amb la cooperació al desenvolupament.
 • 11 : Estar preparats per a participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional i dur a terme, amb èxit, la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
 • 13 : Incorporar, en qualsevol àmbit de la vida professional relacionat amb la cooperació al desenvolupament, els següents elements transversals: equitat de gènere, medi ambient, sostenibilitat i dimensió territorial, VIH, igualtat, drets humans i atenció a la diversitat (discapacitat, pobles indígenes) i interculturalitat basada en drets.
 • 14 : Ser capaç de plantejar i dur a terme totes les fases d'un treball de recerca.
 • 15 : Desenvolupar habilitats per al treball en equip.
 • 16 : Ser capaç de preparar una eixida al terreny en relació amb les necessitats d'informació prèvia sobre el context polític, econòmic, social i cultural del país, la preparació de la intervenció/recerca en terreny i els procediments de seguretat que hauran de ser tinguts en compte.
 • 2 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
 • 3 : Saber comunicar les conclusions pròpies (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • 4 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicació pràctica dels coneixements adquirits, resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts i formulació de judicis que incloguen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques, a partir de la realització i resolució de problemes associts a les pràctiques realitzades, de manera integral i reflexiva i partint de l'anàlisi dels possibles efectes col·laterals de les intervencions de desenvolupament amb què s'està col·laborant.
 • Comunicació i participació en reunions de coordinació amb els actors des dels quals es participa en les pràctiques externes.
 • Possessió d'habilitats d'aprenentatge autodirigit o autònom per a resoldre problemes autogestionadament, a partir de la cerca d'informació pertinent amb els mitjans disponibles.
 • Preparació per a participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional, a través de la incorporació a un projecte o funció determinada, des del plantejament d'aquell actor del sistema de cooperació des del qual es realitze el període de pràctiques externes. 
 • Obtenció d'una visió crítica que garantisca els valors d'igualtat, respecte i promoció de la interculturalitat basada en els drets i la incorporació d'elements transversals: equitat de gènere, medi ambient, VIH, drets humans i atenció a la diversitat (discapacitat, pobles indígenes, etc.). Incorporació en l'anàlisi d'aquests elements, mitjançant aquelles activitats pròpies de l'actor en què estiguen fent les pràctiques externes.
 • Plantejament d'un treball de recerca en camp, des del qual començar a extraure informació encaminada a verificar les hipòtesis de partida en la investigació proposada prèvia al començament del període de pràctiques externes.
 • Aprenentatge de treball en grup, a partir de la coordinació correcta amb l'equip de treball en què es fan les pràctiques externes.
 • Coneixement i posada en pràctica de les necessitats d'informació prèvies al desplaçament a terreny, tant des del punt de vista metodològic de la pròpia intervenció com de les característiques polítiques, socials, econòmiques, culturals i dels requeriments de seguretat en l'entorn, a partir de la cerca d'informació rellevant per a preparar un document de context i antecedents, a més dels protocols de seguretat requerits per a intervenir en el terreny contextualitzadament en cada pràctica externa, país i ubicació geogràfica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

La Asignatura “Prácticas Externas II” supone 500 horas de prácticas pre-profesionales en una organización, entidad u organismo externo, especializado en Cooperación al Desarrollo. Esta Asignatura pretende alimentar la intervención en países del Sur, como agentes de la cooperación al desarrollo, favoreciendo la movilidad del alumnado; tanto nacional, en ONGD e Instituciones del Estado español, como nacional con perfil internacional, en ONGD e Instituciones de países empobrecidos, como internacional que vuelve a sus países de origen, para, de esta manera, realizar una transferencia Norte-Sur y Sur-Sur de los conocimientos adquiridos en este Máster (MCAD). El alumnado internacional realizará las prácticas en sus países y regiones de origen, de forma que colabore al incremento de las capacidades de su capital humano en este sector, con la consiguiente potencial mejora de las condiciones de vida de las personas que se encuentran en las zonas de origen, contribuyendo así desde su formación especializada, a una mejora de las condiciones de desarrollo en los países implicados.

 

 

Dades generals

Codi: 40819
Professor/a responsable:
HIDALGO MORATAL, MOISES
Crèdits ECTS: 20,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,00
Càrrega no presencial: 18,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix