Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
IMPACTES SOBRE LA SALUT I METODOLOGIES D'INVESTIGACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura tiene una doble finalidad. La primera, profundizar en el estudio de los determinantes en el medio ambiente y en la salud, así como su impacto para la población. De esta forma, se analizarán los procesos de cooperación desde la perspectiva de la salud internacional, acercándonos al estudio de las fuentes metodoloógicas, estadísticas y analíticas en materia sanitaria, así como una visión panorámica de los organismos intgernacionales más relevantes en la materia. La segunda finalidad, abordar aquellos aspectos metodológicos básicos para realizar de manera autónoma investigaciones en los ámbitos analíticos de la especialidad del master, así como la salida al terreno.

Para más detalle consultar el documento completo de guía docente de la asignatura.

Guia docente de la asignatura (abrir en nueva ventana)

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • 1 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris), relacionats amb la cooperació al desenvolupament.
 • 11 : Estar preparats per a participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional i dur a terme, amb èxit, la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
 • 2 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
 • 3 : Saber comunicar les conclusions pròpies (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • 4 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • 8 : Reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals.

 

Competències específiques de l'especialitat Sostenibilitat Ambiental

 • CE2 : Conèixer i avaluar les pràctiques de les institucions internacionals en el diagnòstic global i local sobre la sostenibilitat ambiental.
 • CE3 : Conèixer, comprendre i utilitzar els sistemes d'informació i documentació sobre les causes, característiques i impactes de les decisions individuals i col·lectives que afecten al medi ambient i la salut de les comunitats locals.
 • CE4 : Avaluar els programes i projectes de cooperació des de la perspectiva de la seua sostenibilitat ambiental i sanitària.
 • CE7 : Tenir habilitats dirigides a la motivació social en les "bones pràctiques" de conservació ambiental, gestió dels recursos naturals i d'hàbits preventius de la salut.
 • CE8 : Conèixer i aplicar les eines bàsiques de la recerca i de l'elaboració de treballs científics sobre el desenvolupament humà i sostenible.
 • CE9 : Tenir habilitats per a informar-se de les dades bàsiques en les zones de treball dels cooperants en sostenibilitat ambiental i per a adoptar estratègies que faciliten la seua tasca en el lloc.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement dels determinants de l'estat de salut de la població.
 • Coneixement de les fonts d'informació sobre la salut.
 • Capacitat per a utilitzar els indicadors de salut.
 • Coneixement de les institucions i polítiques de salut a nivell internacional.
 • Capacitat per a utilitzar la metodologia científica i redactar informes científics.
 • Capacitat per a dissenyar enquestes i interpretar estadístiques sobre medi ambient i salut.
 • Habilitats per a iniciar les tasques de cooperant en les zones de destinació.
 • Capacitat per a recaptar informació rellevant per a l'acció del cooperant en la zona de destinació i la seua adaptació a l'entorn polític, social i cultural amb el qual es va a trobar.
 • Formulació de projectes de recerca en cooperació al desenvolupament.
 • Realització d'informes sobre l'estat de salut de la població en els llocs de destinació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

• Medioambiente y Salud (4 ECTS): Determinantes del deterioro medioambiental y su impacto en la salud de la población. Determinantes políticos, económicos y sociales. Determinantes físico-químicos (contaminación, residuos tóxicos, erosión, etc.). Determinantes biológicos. Enfermedades ambientales, enfermedades emergentes y re-emergentes, enfermedades parasitarias. Los fenómenos migratorios y las vacunas.
• Salud Internacional (3 ECTS): La cooperación en el marco del movimiento sanitario internacional: antecedentes históricos. Fuentes de información en salud. Situación de la salud en el mundo: indicadores y desigualdades en salud. Sistema sanitario y salud. Los organismos internacionales.
• Metodologías de investigación y salida al terreno (4 ECTS): Paradigmas de la investigación en cooperación. El proceso investigador. Aspectos básicos de la salida al terreno.
• Instrumentos de investigación (2 ECTS): Los bancos de datos. Los paquetes estadísticos. El diseño de encuestas.

 

 

Dades generals

Codi: 40805
Professor/a responsable:
TUELLS HERNANDEZ, JOSE VICENTE
Crèdits ECTS: 13,00
Crèdits teòrics: 3,12
Crèdits pràctics: 2,08
Càrrega no presencial: 7,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 0,64
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,52
  Crèdits pràctics: 0,35
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0,16
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0,92
  Crèdits pràctics: 0,61
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,32

Estudis en què s'imparteix