Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA GESTIÓ DELS RECURSOS NATURALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Asignatura La gestión de los recursos naturales aborda un conjunto de conocimientos fundamentales para la especialización de la titulación. Para ello, se profundiza en el conocimiento de la seguridad alimentaria, tanto en sus repercusiones como en su relevancia social. También se analiza la importancia del turismo como un factor de desarrollo de primer orden a nivel mundial. El estudio de la gestión de los recursos hídricos como un bien público esencial a nivel mundial, que determina procesos de desarrollo de primer orden es también analizado. Para finalizar, con el estudio de los recursos marinos, tanto desde una perspectiva medioambiental, como desde la gestión de los mismos en los procesos de desarrollo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • 1 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris), relacionats amb la cooperació al desenvolupament.
 • 11 : Estar preparats per a participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional i dur a terme, amb èxit, la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
 • 2 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
 • 3 : Saber comunicar les conclusions pròpies (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • 4 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • 8 : Reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals.
 • 9 : Ser capaç d'inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i posar en marxa, amb èxit, accions coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.

 

Competències específiques de l'especialitat Sostenibilitat Ambiental

 • CE5 : Detectar necessitats i dissenyar polítiques dirigides a la millora del benestar, la lluita contra la pobresa i la promoció del desenvolupament humà a través de l'ús sostenible dels recursos naturals en els programes i projectes de cooperació.
 • CE6 : Realitzar informes de diagnòstic mundial i en zones de baixa renda sobre la sostenibilitat de la gestió dels recursos agraris, hídrics, turístics i pesquers.
 • CE7 : Tenir habilitats dirigides a la motivació social en les "bones pràctiques" de conservació ambiental, gestió dels recursos naturals i d'hàbits preventius de la salut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprensió del paper del turisme, dels recursos hídrics, la pesca i l'agricultura en els processos de desenvolupament.
 • Coneixement de les pràctiques de la gestió sostenible de recursos naturals i de la suficiència alimentària.
 • Seguiment de projectes de cooperació dirigits a l'ús de recursos naturals, el turisme i la sostenibilitat alimentària.
 • Innovació per a donar solució a decisions que afecten a l'ús de recursos naturals, de gestió agrària i de negoci turístic en països de baixa renda.
 • Coneixement de les principals institucions i polítiques que afecten a la gestió de l'agricultura, la pesca i els recursos hídrics.
 • Disposició d'una visió crítica sobre l'impacte dels mercats en les estratègies de desenvolupament agrari, pesquer i turístic en els països de baixa renda.
 • Realització d'informes sobre l'aportació al desenvolupament de l'agricultura, la pesca, el turisme i les disponibiilidades hídriques en l'àmbit local, regional, nacional i mundial.
 • Formulació de projectes de cooperació centrats en iniciatives pesqueres, agrícoles, de gestió hídrica i desenvolupament turístics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Ver contexto

 

 

Dades generals

Codi: 40804
Professor/a responsable:
HIDALGO MORATAL, MOISES
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 2,88
Crèdits pràctics: 1,92
Càrrega no presencial: 7,20

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48

Estudis en què s'imparteix