Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONCEPTES BÀSICS DEL DESENVOLUPAMENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Asignatura Conceptos básicos de Desarrollo proporciona conocimientos esenciales sobre las dinámicas de empobrecimiento, desarrollo y desigualdad en el marco de los procesos económicos contemporáneos. Para ello, se procederá al estudio panorámico de la situación económica y social internacional a un nivel global, y también por regiones, analizando las dinámicas y procesos subyacentes en la globalización. Para poder comprender la vinculación entre los procesos de desarrollo, la sostenibilidad medioambiental y social, se analizará el concepto de desarrollo humano y sostenible junto a sus indicadores comprensivos. Para finalizar, se descenderá a la comprensión del concepto y estrategias del desarrollo local, desde una dimensión comunitaria, para analizar diferentes modelos de intervención para la inclusión social.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • 1 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris), relacionats amb la cooperació al desenvolupament.
 • 10 : Conèixer l'entorn econòmic internacional per a identificar accions de desenvolupament viables en els mercats mundials.
 • 11 : Estar preparats per a participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional i dur a terme, amb èxit, la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
 • 13 : Incorporar, en qualsevol àmbit de la vida professional relacionat amb la cooperació al desenvolupament, els següents elements transversals: equitat de gènere, medi ambient, sostenibilitat i dimensió territorial, VIH, igualtat, drets humans i atenció a la diversitat (discapacitat, pobles indígenes) i interculturalitat basada en drets.
 • 15 : Desenvolupar habilitats per al treball en equip.
 • 2 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
 • 3 : Saber comunicar les conclusions pròpies (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • 4 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • 5 : Analitzar des d'una perspectiva global els problemes de la cooperació.
 • 6 : Conèixer les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de la pobresa, la desigualtat i les problemàtiques de les nacions en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d'una perspectiva global.
 • 7 : Tenir criteris d'anàlisi de la realitat política, social, econòmica i cultural en què es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals.
 • 8 : Reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals.
 • 9 : Ser capaç d'inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i posar en marxa, amb èxit, accions coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicació dels coneixements adquirits, resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts i formulació de judicis que inclouen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques a partir de la realització i resolució amb èxit un cas pràctic on es pose de manifest la relació entre continguts treballats i la capacitat de resolució de problemàtiques associades als mateixos, d'una manera integral i reflexiva i partint de l'anàlisi dels possibles efectes col·laterals que les intervencions de desenvolupament generen.
 • Comunicació de conclusions públiques valorades a partir de la participació en l'aula per a l'exposició de resultats concloents del treball no presencial.
 • Possessió d'habilitats d'aprenentatge autodirigido o autònom a partir de la lectura de la bibliografia i la realització de les activitats no presencials amb un adequat acompliment final a partir de la utilització de les eines audiovisuals que permeten contactar amb el professor i la resta d'alumnat per a la resolució de dubtes.
 • Coneixement de les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l'existència de la pobresa, la desigualtat des d'una perspectiva global a partir del maneig de criteris d'anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural que s'evidencien a partir de diverses activitats proposades per a un aprenentatge i reflexió en profunditat.
 • Reconeixement de les interrelacions entre els agents locals i els globals que permeten als alumnes i alumnes inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i engegar amb èxit acciones coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible a partir de les lectures dels materials proposats a més de la realització d'activitats que reflexionen sobre la idea del desenvolupament humà sostenible i les diferents propostes de mesurament del mateix.
 • Preparació per a participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional a través de la realització de dinàmiques participatives on cadascú exerceix el rol de l'actor al que representa, generant discussions i resultats adequats als interessos, funcions i antecedents d'aqueix actor en el panorama del sistema de cooperació internacional.
 • Obtenció d'una visió crítica que garantisca els valors d'igualtat i que fomente els següents elements transversals: equitat de gènere, medi ambient i dimensió territorial, VIH, drets humans i atenció a la diversitat (discapacitat, pobles indígenes.), interculturalitat basada en drets a partir de les activitats proposades a partir de les lectures associades a cada assignatura que compon el mòdul.
 • Desenvolupament d'habilitats per al treball en equip a partir de la realització de dinàmiques grupales presencials i treballs en grup no presencials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

La Asignatura Conceptos básicos de Desarrollo proporciona conocimientos esenciales sobre las dinámicas de empobrecimiento, desarrollo y desigualdad en el marco de los procesos económicos contemporáneos. Para ello, se procederá al estudio panorámico de la situación económica y social internacional a un nivel global, y también por regiones, analizando las dinámicas y procesos subyacentes en la globalización. Para poder comprender la vinculación entre los procesos de desarrollo, la sostenibilidad medioambiental y social, se analizará el concepto de desarrollo humano y sostenible junto a sus indicadores comprensivos. Para finalizar, se descenderá a la comprensión del concepto y estrategias del desarrollo local, desde una dimensión comunitaria, para analizar diferentes modelos de intervención para la inclusión social.

 

 

Dades generals

Codi: 40801
Professor/a responsable:
HIDALGO MORATAL, MOISES
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 2,88
Crèdits pràctics: 1,92
Càrrega no presencial: 7,20

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48
 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 0,48

Estudis en què s'imparteix