Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES D'INTERACCIÓ HOME-MÀQUINA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Els sistemes que permeten a l'humà interactuar amb computadors, màquines i processos tenen una gran importància en diversos àmbits: industrial, domèstic, laboral, mèdic, etc. Això es deu al fet que els dispositius realitzen operacions cada vegada més complexes, alhora que es requereixen interfícies que permetin als operadors humans realitzar les tasques àgilment i de forma senzilla. Ja són comunes interfícies gràfiques sofisticades i tàctils, que fins i tot poden estar basades en entorns 3D i de realitat virtual, els quals permeten a l'operador un control directe i intuïtiu sobre els variables d'un sistema, i una anàlisi visual i ràpid del seu estat. Les capacitats gràfiques dels computadors també es poden aprofitar per simular el comportament de processos i activitats, com a pas previ a la seva implementació, o per ensinistrar als usuaris i/o operadors.

Però també cal considerar que en determinades situacions, una màquina, un robot, o procés també necessiten conèixer informació sobre l'operador humà, com pot ser la seva ubicació, per evitar situacions de perill. Alguns sistemes poden estar fins i tot interactuats per mitjans diferents als tradicionals com la veu, els gestos o la informació electrofisiològica. La correcta lectura d'aquesta informació de control és vital per al correcte funcionament de la interacció entre l'home i la màquina.

A més, moltes vegades resulta avantatjós disposar d'interfícies que permetin un monitoratge, o fins i tot un control a distància de les màquines, processos o activitats. Aquesta operació remota, combinada amb les tècniques comentades anteriorment dóna lloc a interfícies més avançades, com les quals proporcionen una realitat augmentada, o fins i tot la sensació d'immersió de l'operador en l'entorn controlat, encara que tots dos es trobin a gran distància.

En l'assignatura Sistemes d'Interacció Home-Màquina s'analitzen les tècniques anteriorment citades, així com la seva aplicació en entorns d'automatització industrial, de robòtica, de medicina o de l'àmbit domèstic, i també s'estudien les situacions en les quals cada tècnica, o una combinació de diverses alternatives, pot resultar més apropiada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG2 : Prendre decisions en el disseny i la planificació d'un projecte de robòtica o d'automatització tenint en compte criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG4 : Aplicació de noves tecnologies de robòtica i d'automatització als diferents sectors empresarials, especialment els industrials i de serveis, per a millorar la competitivitat.
 • CG6 : Anàlisi, síntesi de problemes i presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG7 : Treballar, planificar, ordenar i supervisar el treball en equips multidisciplinaris.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG12 : Capacitat per a aplicar els coneixements a problemes reals.

 

Competències específiques:>>interfícies

 • CEIN1 : Disseny d'interfícies home/màquina per a diferents tipus de sistemes industrials o de serveis segons les necessitats.
 • CEIN2 : Disseny i programació de simulacions interactives per a estudiar el comportament d'equips i sistemes robòtics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber determinar les necessitats d'interfície d'usuari que requereix un sistema automatitzat concret, per a interactuar amb els operaris o usuaris.
 • Ser capaç de dissenyar interfícies home-màquina que satisfacen les necessitats de diferents tipus de sistemes d'automatització.
 • Saber aplicar tecnologies de traçabilitat per a incrementar la interactivitat entre un sistema automatitzat i els operadors o usuaris.
 • Aplicar simulacions interactives a la creació de laboratoris virtuals, que permeten avaluar sistemes automatitzats en etapes de disseny i formar els futurs usuaris en l'ús de sistemes existents.
 • Ser capaç de crear interfícies per a operar sistemes automàtics remotament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Conocer las distintas formas de interacción hombre-máquina que pueden aplicarse en el control de procesos o actividades.
 • Saber determinar las necesidades de interfaz de usuario que requiere un determinado sistema para interactuar con sus operarios o usuarios.
 • Capacidad de diseño de interfaces hombre-máquina que satisfagan las necesidades de diferentes tipos de sistemas.
 • Saber aplicar tecnologías de trazabilidad para incrementar la interactividad entre un sistema y sus operadores o usuarios.
 • Capacidad para crear interfaces que permitan operar sistemas o servicios de forma remota.

 

 

Dades generals

Codi: 37809
Professor/a responsable:
UBEDA CASTELLANOS, ANDRES
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,44
Crèdits pràctics: 0,76
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,44
  Crèdits pràctics: 0,76
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix