Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
  RECURSOS Y MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LENGUAS

Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2018-19

Aquest mòdul pertany a l’itinerari A, “Aplicacions i investigació en el context cultural i educatiu”, del bloc 2 del màster, i té caràcter optatiu.
Els continguts generals d'aquest mòdul es vinculen als conceptes i els procediments que cal desenvolupar en l’àmbit de l’ensenyament de les llengües en contextos multilingües, per a utilitzar instruments adequats als contextos concrets i dominar els continguts que permeten triar el material més adequat, adaptar-lo a un context concret i elaborar un material que responga a les necessitats del docent i de l'alumnat.
Aquests continguts, majoritàriament es concretaran en el context de l’educació secundària i d'adults dins del marc normatiu actual, principalment en relació al currículum de l'ESO i del Batxillerat.
Els continguts particulars es concreten en els que descrivim a continuació i a cadascun es dedica 2 crèdits.
– Els continguts per a l’ensenyament i aprenentatge de llengües en contextos plurilingües pretenen que l'estudiant conega i) els condicionaments sociolingüístics i psicolingüísticos implicats, especialment, en l’ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana en situacions de contacte de llengües i de cultures; ii) les metodologies de l’ensenyament del valencià com varietat minoritzada: anàlisis de programes educatius, mètodes, disseny de materials curriculars, etc.
– Els continguts conceptuals aplicats a l’ensenyament per a adolescents i per a adults treballen els factors que configuren el currículum educatiu en relació a l’ensenyament secundària i en el context de l’ensenyament d'adults: els procedimentals, la elaboració de programacions didàctiques en contextos concrets i els criteris d’avaluació en relació als objectius i els continguts.
– L’aplicació dels tecnologies a l’ensenyament lingüístiques i literàries desenvolupa continguts descriptius i de valoració dels plataformes, eines i programes utilitzats; continguts instrumentals de i) anàlisi de les necessitats educatives en cada context per a l’elecció de l'element / instrument adequat, ii) anàlisi dels elements / instruments per a la correcta selecció dels que ajuden a aconseguir els objectius programats i iii) adequació dels tecnologies a l'objectiu d'aprenentatge concret.
– L’avaluació i selecció de materials educatius treballa continguts conceptuals que capaciten al futur professor a reconèixer la metodologia triada en materials educatius concrets, l'objectiu real d'aprenentatge i els continguts treballats així com l'alumne modele que el material requereix. Es complementa amb els instrumentals de selecció i adaptació del material triat al context concret.

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Generales del Título (CG)

 • 1 : Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • 2 : Ser capaces de integrar conocimientos lingüísticos y culturales de esta área de estudio para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios, desde una perspectiva de género.
 • 3 : Saber comunicar conclusiones sobre asesoramiento lingüístico y cultura literaria (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • 4 : Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar progresando en el área de estudio del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

 

 

 

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

 1. Conocer las características de la enseñanza para adolescentes y enseñanza para adultos.
 2. Aplicar las nuevas tecnologías (TIC) en la enseñanza lingüístico-literario.
 3. Aplicar la metodología de la enseñanza/aprendizaje de lenguas en contextos plurilingües en situaciones educativas propias del contexto valenciano.
 4. Aplicar estrategias de evaluación y selección de materiales educativos, pensando sobre todo en el contexto valenciano.
 5. Elaborar materiales curriculares para la enseñanza de la lengua y la literatura en contextos plurilingües.

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2018-19

1. Conéixer les característiques de l’ensenyament per a adolescents i ensenyament per a adults.

2. Aplicar les noves tecnologies (TIC) en l’ensenyament lingüisticoliteràri.

3. Aplicar la metodologia de l’ensenyament / aprenentatge de llengües en contextos plurilingües a situacions educatives pròpies del context valencià.

4. Aplicar estratègies d’avaluació i selecció de materials educatius, pensant sobretot en el context valencià.

5. Elaborar materials curriculars per a l’ensenyament de la llengua i de la literatura en contextos plurilingües.

 

 

 

 

 

Datos generales

Código: 40406
Profesor/a responsable:
BALDAQUI ESCANDELL, JOSEP MARIA
Crdts. ECTS: 10,00
Créditos teóricos: 2,00
Créditos prácticos: 2,00
Carga no presencial: 6,00

Departamentos con docencia

 • Dep.: FILOLOGÍA CATALANA
  Área: FILOLOGIA CATALANA
  Créditos teóricos: 2
  Créditos prácticos: 2
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte