Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRACTAMENT, DIAGNÒSTIC I CONSERVACIÓ DE LA CULTURA MATERIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Assignatura dedicada a conèixer el diagnòstic, tractament i conservació del patrimoni arqueològic moble i inmoble, d'acord amb els criteris internacionals actuals de restauració.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Motivació per la qualitat en l'exercici de la professió arqueològica.
 • CG6 : Adaptació a situacions noves davant de la diversitat patrimonial.
 • CG7 : Compromís ètic i deontològic amb la conservació i protecció del patrimoni cultural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar els valors patrimonials des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesos com un procés complex i dinàmic.
 • CE4 : Saber aplicar els mètodes, tècniques i instruments utilitzats en les ciències relacionades amb el patrimoni històric i arqueològic.
 • CE6 : Capacitat de manejar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet en matèria arqueològica i patrimonial, amb la finalitat de actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les tècniques de conservació del registre arqueològic.
 • Reconèixer les patologies més freqüents dels materials arqueològics i el possible tractament.
 • Usar els procediments de tractament preliminar de la cultura material.
 • Planificar les mesures de conservació del registre arqueològic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

1. Conèixer les tècniques de conservació del registre material arqueològic

2. Reconèixer les patologies més freqüents que afecten els materials arqueològics i el seu possible tractament.

3. Usar els procediments de tractament preliminar de la cultura material arqueològica.

4. Planificar les mesures de conservació del registre arqueològic

 

 

Dades generals

Codi: 39808
Professor/a responsable:
SALA SELLES, FELICIANA
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix