Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ EN MOTIVACIÓ I APRENENTATGE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

"Investigación en motivación y aprendizaje", de 3 créditos europeos, es una asignatura optativa dentro del Máster de Investigación Educativa. Se relaciona con las siguientes competencias generales: CG1, CG2, CG3 y CG4. Del mismo modo, se vincula con las siguientes competencias específicas: CE1, CE2, CE3, CE6 Y CE7. Encaja y puede ser de utilidad tanto en el intinerario de Psicopedagogía como en el itinerario de didácticas específicas.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reflexionar sobre la necessitat que el desenvolupament de la motivació ha de ser un objectiu a aconseguir dels objectius educacionals.
 • Conèixer i distingir els diferents models i perspectives teòriques sobre la motivació, amb especial incidència en les quals se centren en la motivació per aprendre.
 • Analitzar diverses estratègies per al desenvolupament de la motivació en situacions d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Analizar y diferenciar los enfoques precientíficos y los enfoques científicos en el estudio de la motivación.

- Analizar, dentro del campo científico, los enfoques clásicos (de tipo conductista y neoconductista) sobre la motivación y diferenciarlos de los enfoques más actuales (de tipo cognitivo).

- Profundizar en el conocimiento de las variables cognitivo motivacionales (expectativas, atribuciones, orientaciones a meta, contenido de meta, metas sociales, metas múltiples, etc.) y en cómo influyen en el rendimiento académico.

- Derivar implicaciones prácticas para mejorar la motivación de los estudiantes en el aula.

 

 

Dades generals

Codi: 12203
Professor/a responsable:
NAVAS MARTINEZ, LEANDRO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix