Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PERSPECTIVES D'INVESTIGACIÓ EN DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, SENSORIAL I MOTORA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura  se trabajan, desde diferentes coordenadas, los aspectos que inciden en las discapacidades (psicológicos, evolutivos, diagnósticos, pedagógicos, adaptativos, ...). Partiendo del analisis de las características de los alumnos que las padecen, sus necesidades  educativas, y los procedimientos de intervención, se persigue conocer las líneas de investigación relevantes e introducirse en las mismas a través del desarrollo de un trabajo de investigación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les diferents perspectives i significats del concepte atenció a la diversitat.
 • Conèixer les tendències d'investigació vinculades a les diferents discapacitats.
 • Aprofundir en el coneixement de models d'avaluació i intervenció per a l'atenció a la diversitat.
 • Aplicar els coneixements adquirits per a desenvolupar una investigació empírica sobre algun o alguns dels continguts de la matèria.
 • Adquirir actituds i interessos investigadors.
 • Actuar d'acord amb els codis ètics de la investigació establits per les associacions nacionals i internacionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre atención a la diversidad con el fin de diseñar y desarrollar investigaciones dentro de este ámbito.

 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre las discapacidades con el fin de diseñar y desarrollar investigaciones dentro de este ámbito.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 12201
Professor/a responsable:
GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix