Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FIN DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Se trata de la asignatura de fin de la titulación de máster, que recoge todos los conocimientos adquiridos durante el mismo, tanto en el ámbito de la metodología de investigación como en el de los diversos contenidos y campos de la investigación educativa. El alumnado ha de integrar, por tanto, todos los conocimientos adquiridos, diseñando y desarrollando una investigación completa sobre un tema, dentro de la línea de investigación elegida, bajo la guia de un/a tutor/a, y exponer los resultados del trabajo públicamente.

La gestión del TFM se realiza a través de la plataforma UAProject existente en el Campus Virtual de cada alumno. En esta plataforma se indican las fechas de publicación de la oferta y solicitud de trabajos por parte de los estudiantes, los plazos de asignación provisional de trabajos, los de alegaciones de los estudiantes y de publicación de la asignación definitiva de trabajos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG2 : Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de variables del context educatiu des d'una perspectiva ètica i social.
 • CG3 : Capacitat de comunicar els resultats i les conclusions de la recerca a una audiència experta.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE3 : Capacitat per a integrar coneixements multidisciplinaris, perspectives teòriques i procediments d'investigació.
 • CE4 : Capacitat per a enfrontar-se a la complexitat de variables del context educatiu des d'una perspectiva ètica i social.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE6 : Capacitat per a comunicar conclusions d'una investigació a una audiència experta.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.
 • CE8 : Capacitat d'autoavaluar i revisar els límits de les pròpies investigacions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Integració de les competències generals establides en el màster.
 • Competències en construcció i aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • Capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de variables del context educatiu des d'una perspectiva ètica i social.
 • Capacitat de comunicar els resultats i conclusions d'investigació a una audiència experta.
 • Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, així com de revisió i avaluació d'investigacions.
 • Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua investigació i el seu treball.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El alumnado, al finalizar el Trabajo Fin de Master ha de haber adquirido:

1. Competencias en construcción y aplicación de los conocimientos adquiridos, y en la resolución de problemas de investigación, dentro de los contextos multidisciplinares relacionados con la investigación educativa.

2. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de las variables del contexto educativo desde una perspectiva ética y social.

3. Capacidad de comunicar los resultados y conclusiones de investigación a una audiencia experta.

4. Habilidades de aprendizaje autónomo avanzado así como de revisión y evaluación de investigaciones.

5. Capacidad de actuar de acuerdo con la ética y la deontología profesional en el desarrollo de la investigación.

 

 

Dades generals

Codi: 11995
Professor/a responsable:
TORTOSA MARTINEZ, JUAN
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 0,75
Crèdits pràctics: 0,75
Càrrega no presencial: 13,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0,25
  Crèdits pràctics: 0,25
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,25
  Crèdits pràctics: 0,25
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,25
  Crèdits pràctics: 0,25

Estudis en què s'imparteix