Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I ESCOLA INCLUSIVA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura va dirigida a estudiantes de grado del campo de las ciencias sociales interesados/as en la pedagogía diferencial y la atención a la diversidad.  

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement dels diferents models teòrics d'atenció al diversitat.
 • Coneixement dels diferents programes d'atenció a la diversitat: de la integració a l'escola inclusiva.
 • Coneixement dels diferents programes de convivència i prevenció de conflictes en el medi escolar.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi, així com de discriminació en relació amb els paradigmes conceptuals previs.
 • Competències de treball analític, sintètic i sistèmic en relació amb els coneixements adquirits.
 • Adquisició d'habilitats de treball interdisciplinari i en equip en el marc de la convivència necessària dins de la institució educativa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

1. Analizar el concepto de diversidad y diferencia, los factores determinantes de las mismas, su significado e interés para la educación y la metodología de investigación empleada en este campo.

2. Conocer los modelos teóricos de atención a la diversidad y las estrategias adoptadas para responder a la misma en contextos educativos.

3. Examinar los programas de atención a la diversidad existentes en diversos centros y ambientes educativos y reflexionar sobre su puesta en práctica.

4. Identificar los hitos más significativos del movimiento hacia la inclusión, así como valorar la experiencia que se lleva a cabo en los centros.

5. Desarrollar la capacidad de analizar críticamente literatura de investigación y/o experiencias sobre el tratamiento de la diversidad y la educación inclusiva, así como diseñar y llevar a cabo propuestas de investigación en relación con la temática del curso.

 

 

Dades generals

Codi: 11994
Professor/a responsable:
IGLESIAS MARTINEZ, MARCOS JESUS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix