Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRACTAMENT INFORMÀTIC DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA (AQUAD)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura, de carácter optativo, se sustenta en la línea de investigación en educación del profesorado; a través de esta asignatura se busca que el alumnado pueda conocer el manejo de esta aplicación informática que le permitirá abordar de forma sistemática, ordenada, coherente y segura el tratamiento de datos de tipo cualitativo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement dels paradigmes i acostaments metodologies qualitatives d'investigació.
 • Aprofundir en el coneixement dels procediments de la investigació qualitativa.
 • Conèixer i diferenciar les tècniques estadístiques d'anàlisi de dades qualitatives.
 • Dominar els procediments de maneig dels programes informàtics més importants d'anàlisis de dades qualitatives com el programa AQUAD.
 • Adquirir actituds i interessos investigadors.
 • Actuar d'acord amb els codis ètics de la investigació d'associacions internacionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos Específicos aportados por el profesorado
a) Dominar los conocimientos y habilidades necesarias para la aplicación de los procedimientos de planificación, diseño y desarrollo de la investigación narrativa biográfica.
b)Conocer y diferenciar las técnicas más importantes de análisis de datos.
c)Conocer los procedimientos básicos de manejo del programa AQUAD, así como algunas de las técnicas de análisis de datos más importantes.
d)Adquirir actitudes e intereses investigadores

 

 

Dades generals

Codi: 11985
Professor/a responsable:
GINER GOMIS, ANTONIO VICENTE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix