Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
METODOLOGIES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura se encuadra dentro de la línea de investigación en educación del profesorado; a través de esta asignatura se busca que el alumnado  pueda conocer las principales diferencias en la investigación cualitativa vinculadas a diferentes tradiciones metodológicas de corte cualitativo. De igual manera, se pretende también que el alumnado comience a aproximarse hacia este enfoque adquiriendo  actitudes e intereses investigadores y asumiendo e incorporando los códigos éticos que impregnan cualquier tipo de investigación. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement dels paradigmes i aproximacions metodològiques qualitatives d'investigació.
 • Aprofundir en el coneixement dels procediments de la investigació qualitativa.
 • Conèixer i diferenciar les tècniques estadístiques d'anàlisis de dades qualitatives.
 • Dominar els procediments de maneig dels programes informàtics més importants d'anàlisis de dades qualitatives com el programa AQUAD.
 • Adquirir actituds i interessos investigadors.
 • Actuar d'acord amb els codis ètics de la investigació d'associacions internacionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

1. Objetivos:

1.1 Conocer los paradigmas o tradiciones metodológicas en la investigación cualitativa más recientes.
1.2 Profundizar en el conocimiento de los procedimientos de la investigación cualitativa
1.3 Adquirir actitudes e intereses investigadores bajo el prisma cualitativo

 

 

Dades generals

Codi: 11984
Professor/a responsable:
GINER GOMIS, ANTONIO VICENTE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix