Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ MUSICAL I MOVIMENT I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

En esta materia le ofrecemos al alumnado aspectos de investigación relacionados con la motricidad, psicomotricidad fina y gruesa, aprendizaje de test de investigación de caracter cuantitativo y cualitativo para poder realizar una investigación básica. El alumno realizará prácticas dentro de la asignatura para aprender a pasar test en relación a la psicomotricidad, la música y la danza.

El finalidad de este programa de doctorado es introducir al alumno en las técnicas de investigación desde diversos ángulos, para que así posea las herramientas suficientes a la hora de afrontar un tema musical. Al alumno se le recomendará la adquisición de un dossier que contiene una selección de artículos que muestran las diversas formas de investigación a nivel musical que justifican de forma específica las investigaciones cualitativas, cuantitativas y estudios de caso. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixements i habilitats per a la identificació i caracterització de problemes d'investigació en l'àmbit de la didàctica de l'expressió musical.
 • Adquirir coneixements i habilitats per al disseny i desenvolupament d'investigacions en l'àmbit de la didàctica de l'expressió musical
 • Aprofundir i diferenciar entre diferents tipus d'investigacions en cada agenda d'investigació de la didàctica de l'expressió musical com a àmbit d'investigació científica.
 • Conèixer diferents aproximacions teòriques als problemes d'investigació desenvolupats en l'àmbit de la didàctica de l'expressió musical.
 • Conèixer diferents recursos i fonts bibliogràfiques d'investigació científica en l'àmbit de la Didàctica de l'expressió musical.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

 • * Adquirir conocimiento y habilidades para la identificación y caracterización de problemas de investigación en el ámbito de la Didáctica de la    
 •    expresión musical (Psicomotricidad fina, gruesa y coordinación motora en la música y la danza).
 • * Adquirir conocimientos y habilidades para el diseño y desarrollo de investigaciones en el ámbito de la Didáctica de la expresión musical
 • * Profundizar y diferenciar entre diferentes tipos de investigaciones en cada agenda de investigación de la Didáctica de la Expresión musical como
 •    ámbito de investigación científica.
 • * Conocer diferentes aproximaciones teóricas a los problemas de investigación desarrollados en el ámbito de la Didáctica de la expresión musical.
 • * Conocer diferentes recursos y fuentes bibliográficas de investigación científica en el ámbito de la Didáctica de la expresión musical.

 

 

 

Dades generals

Codi: 11974
Professor/a responsable:
ROMERO NARANJO, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix