Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETÈNCIA LECTOLITERÀRIA, LITERATURA INFANTIL,...

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La investigación de la competencia lectoliteraria se centra en el desarollo de esta. Para ello se indaga en la relación entre el texto y el lector de manera progresiva, atendiendo a su maduración lectora y evolutiva. La literatura infantil y juvenil es el primer contacto del discente con la el texto literario y, por tanto, el inicio en el desarrollo de su competencia literaria, apoyada por las nuevas perspectivas que aportan los avances tecnológicos aplicados a la educación literaria.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir el coneixement i les habilitats suficients per a lidentificar i caracteritzar problemes d'investigació propis de l'àmbit de lad idàctica de les llengües i la literatura.
 • Adquirir els coneixements i les habilitats per a dissenyar i desenvolupar investigacions en l'àmbit de la didàctica de les llengües i la literatura.
 • Aprofundir i diferenciar entre diferents classes d'investigació d'acord amb les línies d'investigació pròpies de la didàctica de les llengües i la literatura.
 • Conèixer i usar amb eficàcia les fonts bibliogràfiques fonamentals en relació amb la didàctica de les llengües i la literatura.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Concienciar al futuro docente de la importancia de la LIJ en la formación del lector.

Comprender la importancia de la educación literaria en Secundaria y Bachillerato.

Valorar los distintos contenidos del curso con objeto de aplicarlos en su actividad docente.

Interpretar y valorar textos de literatura infantil y juvenil.

Producir textos de literatura infantil y juvenil

 

 

Dades generals

Codi: 11973
Professor/a responsable:
LLORENS GARCIA, RAMON FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix