Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ELABORACIÓ I AVALUACIÓ DE PLANS I PROGRAMES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La asignatura Elaboración y evaluación de planes y programas  forma parte del Módulo Específico de la Especialidad Docente en Orientación Educativa, del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria. Su objetivo fundamental es capacitar al alumnado en el asesoramiento sobre proyectos y programas de centro, así como el de conocer los aspectos básicos, conceptuales, de evaluación, diagnóstico e intervención psicoeducativa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG15 : Informar i assessorar les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG19 : Conèixer les característiques psicopedagògiques dels alumnes per a poder avaluar-los i emetre els informes que es requerisquen.
 • CG20 : Conèixer les mesures d'atenció a la diversitat que es poden adoptar per a poder realitzar l'assessorament necessari en cada cas.
 • CG21 : Analitzar l'organització i funcionament del centre per a coordinar l'orientació, personal, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració amb els membres de la comunitat escolar.
 • CG22 : Desenvolupar les habilitats i tècniques necessàries per a poder assessorar adequadament les famílies sobre el procés de desenvolupament i d'aprenentatge dels seus fills.
 • CG23 : Identificar els serveis públics i entitats comunitàries amb les quals puga col·laborar el centre i promoure i planificar, en col·laboració amb l'equip directiu, les accions necessàries per a una millor atenció de l'alumnat.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Conèixer els processos de desenvolupament curricular i l'elaboració dels plans institucionals per a participar amb els equips directius i els òrgans de coordinació en el seu disseny i aplicació.
 • CE16 : Coordinar l'elaboració del Pla d'Acció Tutorial en els diferents nivells del sistema educatiu (Infantil, Primària, Secundària, FP i Batxillerat) i el Pla d'Orientació Acadèmica i Professional.
 • CE17 : Assessorar i col·laborar amb el professorat en la revisió i millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge i de l'avaluació, i posar-los en pràctica en cas d'impartir alguna matèria del currículum.
 • CE18 : Orientar a l'alumnat en el seu coneixement personal i en l'adopció de decisions acadèmiques i professionals, de manera que tot això facilite la seua inserció laboral.
 • CE19 : Conèixer, seleccionar, dissenyar i aplicar estratègies i plans d'informació i orientació professional per a la transició al mercat laboral i l'ocupabilitat.
 • CE20 : Aplicar tècniques de mediació per a la gestió de conflictes amb la finalitat de millorar el clima de convivència en els centres educatius.
 • CE22 : Identificar necessitats, establir objectius i participar en el disseny de plans d'intervenció concordes amb els resultats de l'anàlisi dels centres educatius i els sistemes relacionats.
 • CE25 : Conèixer i valorar les tècniques de diagnòstic psicopedagògic.
 • CE26 : Avaluar les intervencions realitzades i derivar canvis per a millorar-les. Aplicar programes preventius d'abast soci-comunitari.
 • CE27 : Conèixer i emprar eines digitals útils en les tasques d'orientació i tutoria i en el desenvolupament de les funcions de l'orientador.
 • CE28 : Analitzar de manera crítica els plantejaments conceptuals i ideològics de la inclusió i l'exclusió socioeducativa. Identificar les barreres i els facilitadors d'una educació inclusiva tant en el centre escolar com en els altres contextos que influeixen sobre el desenvolupament i l'educació de l'alumnat.
 • CE29 : Dissenyar i posar en marxa, en col·laboració amb la comunitat escolar, mesures d'atenció a la diversitat que garantisquen la presència, participació i aprenentatge de tot l'alumnat.
 • CE31 : Identificar les necessitats específiques de suport educatiu associades a la discapacitat, els trastorns del desenvolupament, les dificultats d'aprenentatge, l'alta capacitat i els factors socioculturals.
 • CE32 : Dissenyar i desenvolupar intervencions de suport per a tot l'alumnat que el requerisca en el marc del Pla d'Atenció a la Diversitat.
 • CE33 : Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge.
 • CE34 : Identificar i formular problemes rellevants sorgits en els centres educatius que porten a emprendre activitats d'investigació i millora.
 • CE35 : Participar i col·laborar en projectes d'investigació i innovació orientats a l'anàlisi i millora de les pràctiques educatives.
 • CE38 : Assessorar en els processos d'avaluació de la qualitat i l'elaboració dels plans de millora.
 • CE39 : Conèixer investigacions i innovacions rellevants i actuals en l'àmbit de l'orientació, i identificar els fòrums adequats per a difondre els resultats de les pròpies investigacions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Assessorament dels projectes i programes de centre. Elaboració, anàlisi d'estratègies i processos de millora per a assolir un aprenentatge integral i centrat en l'estudiant.
 • Conèixer els aspectes bàsics, conceptuals, d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicoeducativa en l'àmbit de l'acció tutorial, l'adaptació i la convivència escolar.
 • Ser capaç de dissenyar un pla d'acció tutorial, per a un grup d'alumnes d'educació primària i secundària, adequat a la realitat dels centres educatius.
 • Ser capaç d'analitzar les relacions socials en el grup-classe i el centre educatiu.
 • Desenvolupar valors i actituds de tolerància, respecte per la diversitat, solidaritat amb els més desfavorits i treball per la igualtat d'oportunitats.
 • Ser capaç de definir els objectius, les tècniques, les estratègies, les formes de control, l'avaluació i el seguiment d'una intervenció en l'àmbit de l'orientació acadèmica i professional.
 • Ser capaç de fer plans i programes en l'àmbit educatiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 1. Conocer las fases principales en la elaboración de los planes y programas de los centros educativos.
 2. Conocer los diversos tipos de planes de los centros educativos, sus objetivos, contenidos y evaluación.
 3. Conocer los diversos programas de los centros educativos, sus objetivos, contenidos y evaluación.
 4. Elaborar planes y programas adecuados a las características de determinados centros educativos.
 5. Mostrar valores y actitudes de tolerancia, respeto por la diversidad, solidaridad con los más desfavorecidos y trabajo por la igualdad de oportunidades.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12188
Professor/a responsable:
NAVARRO BUSQUIER, ANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix