Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA (CASTELLÀ) EN SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

 

En el momento presente resulta una necesidad irrenunciable la de plantear de qué manera las TIC pueden incorporarse a las aulas como un mecanismo de innovación y de renovación didáctica.

En este contexto general, en el aula de Lengua y Literatura, las TIC se convierten en un instrumento irrenunciable por cuanto están abriendo nuevos modelos y nuevas opciones de comunicación humana,  cuya repercusión en la adecuación de los objetivos de las etapas educativas de carácter obligatorio parece tan evidente como significativo.

La asignatura, adquiere en este contextos una intención evidente y claramente definida: la incorporación de llas TIC (entendidas en el sentido más general y amplio) como instrumento de renovación y modernización de la Didáctica de la Lengua y la Literatura y como objeto de análisis y valoración de unos mecanismos de comunicación que demandan una reflexión transformadora de los objetivos y de los instrumentos del aprendizaje comunicativo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els continguts curriculars de la disciplina Castellà: Llengua i Literatura en l'ensenyament secundari i en el batxillerat.
 • Adquirir i practicar les destreses educatives pròpies de l'actuació.
 • Didàctica en l'aula de Llengua i Literatura.
 • Transformar els DCB en programes d'actuació curricular en el marc de l'actuació pròpia del segon i del tercer nivell de concreció curricular.
 • Planificar, elaborar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament creant unitats didàctiques i atenent la seua integració en planificacions seqüencials d'etapa, cicle i curs.
 • Identificar i plantejar problemes específics relatius a l'ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura castellanes i els seus contextos d'ús pragmàtic, i proposar estratègies encaminades a la seua resolució.
 • Conèixer i practicar estratègies de valoració i avaluació del desenvolupament de les competències comunicatives fonamentals i entendre-les com a instrument integrador de regulació del procés educatiu.
 • Cercar, seleccionar i ordenar informació i documentació (oral, impresa, audiovisual, digital, multimèdia) per a transformar-les en instruments útils, usar-los per a generar coneixement i aplicar-los en els processos d'E/A de la llengua i la literatura.
 • Presentar informes, treballs, propostes etc., tant per escrit com en exposicions orals, amb documents procedents de diferents fonts, reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de forma cooperativa, compartint responsabilitats, en els processos de generació de materials i de desenvolupament d'activitats educatives i desenvolupar actuacions didàctiques de caràcter cooperatiu.
 • Conèixer les polítiques d'institucions públiques i privades encaminades a afavorir el desenvolupament d'hàbits lectors i a millorar les competències lectoescriptores de l'alumnat.
 • Conèixer i desenvolupar estratègies que permeten l'explotació didàctica de les biblioteques escolars, municipals, generals, digitals i qualsevol altre mitjans o instruments que afavorisca l'assentament dels hàbits i destreses lectores, comunicatives i d'aprenentatge autònom de l'alumnat.
 • Fomentar un clima que facilite la creació d'espais comunicatius i reforce l'aprenentatge, Prenent en consideració i fent valdre les aportacions dels estudiants.
 • Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • Dissenyar i desenvolupar, dins de l'ensenyament de la llengua i la literatura, espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans, la diversitat, la tolerància i la comprensió en el si de la relació social oberta, participativa i dinàmica i que faciliten la construcció d'un futur sostenible.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

 -  Reconocer la   de las TIC en los modelos de acceso a la información y a la comunicación.

- Descubrir y valorar las opciones metodológicas y de innovación  que las TIC y su aplicación didáctica  significan en la clase de lengua y de literatura

 - Conocer algunos de los instrumentos de actuación didáctica de soporte electrónico.

 - desarrolar la capacidad de realizar eficazmente: búsquedas, selección de textos,  comunicación asincrónica y sincrónica.

- descubrir el valor didáctico de blogs y redes sociales y otros instrumentos decomunicación en red.

-Reconocer las líneas fundadmentale sde investigación en el área de DLL

- Valorar la realikdad del aula, definir losproblemas y ser capaz de prolponer soluciones concretas, formular preguntas de investigación y diseñar y desarrollar proyectos de innovación educativa.

 

 

Dades generals

Codi: 12056
Professor/a responsable:
MAS FERRER, JAIME
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix