Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ANGLESA COM A LLENGUA ESTRANGERA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

El objetivo de crear hablantes plurilingües y pluriculturales sólo puede lograrse con una enseñanza centrada en el alumno, que atienda a los diferentes estilos de aprendizaje y que busque el desarrollo no sólo de la competencia comunicativa del aprendiz, sino de su autonomía como tal aprendiz de lenguas y hablante intercultural. Para ello, es preciso formar profesionales conscientes de su práctica docente, capaces de reflexionar sobre ella y en continua formación, que puedan ejercer el papel de guías, motivadores y formadores que dicha realidad les exige.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer i tenir en compte l'aprenentatge d'una llengua estrangera en estudiants de secundària i les seues implicacions metodològiques.
 • Conèixer i aplicar les principals característiques dels mètodes i enfocaments relacionades amb l'ensenyament de l'anglès.
 • Distingir i utilitzar les tècniques d'ensenyament i aprenentatge en la comprensió lectora, oral, auditiva, producció escrita i en les habilitats integrades.
 • Identificar i manejar del currículum de l'assignatura d'anglès dins del sistema educatiu espanyol.
 • Dissenyar i aplicar en l'aula programacions anuals, trimestrals, setmanals i diàries, amb o sense llibre de text.
 • Organitzar i prendre les decisions pertinents per al disseny i maneig de la classe d'anglès: distribució, agrupaments interacció disciplina i motivació del grup/ classe.
 • Distingir i aplicar els diferents tipus d'avaluació en l'aula de L2.
 • Analitzar i avaluar els llibres de text per a l'ensenyament de l'anglès en batxillerat i secundària.
 • Seleccionar i utilitzar els recursos i materials en l'aula d'anglès.
 • Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels alumnes.
 • Ensenyar l'anglès a través d'altres assignatures: disseny d'unitats didàctiques.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • Seleccionar, analitzar, ensenyar textos literaris de la llengua anglesa.
 • Conèixer i utilitzar les cançons, jocs, tècniques de joc de rols en l'ensenyament de l'anglès.
 • Aplicar en l'aula el portafolis de secundària. El Marc Comú Europeu.
 • Utilitzar recursos i tècnics audiovisuals en l'ensenyament de la L2.
 • Desenvolupar estratègies metacognitives en l'ensenyament de l'anglès.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Reconocer y tener en cuenta el aprendizaje de una lengua extranjera en estudiantes de secundaria y sus implicaciones metodológicas.
Conocer y aplicar las principales características de los métodos y enfoques relacionadas con la enseñanza del inglés.
Distinguir y utilizar las técnicas de enseñanza/aprendizaje en la comprensión lectora, oral, auditiva, producción escrita y en las habilidades integradas.
Identificar y manejar del currículo de la asignatura de inglés dentro del sistema educativo español.
Diseñar y aplicar en el aula programaciones anuales, trimestrales, semanales y diarias, con o sin libro de texto.
Organizar y tomar las decisiones pertinentes para el diseño y manejo de la clase de inglés: distribución, agrupamientos interacción disciplina y motivación del grupo/ clase.
Distinguir y aplicar los diferentes tipos de evaluación en el aula de L2.
Analizar y evaluar los libros de texto para la enseñanza del inglés en bachillerato y secundaria.
Seleccionar y utilizar los recursos y materiales en el aula de ingles.
Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los alumnos.
Enseñar el inglés a través de otras asignaturas: diseño de unidades didácticas.
Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones.
Seleccionar, analizar, enseñar textos literarios de la lengua inglesa.
Conocer y utilizar las canciones, juegos, técnicas de role-play en la enseñanza del inglés.
Aplicar en el aula el portafolio de secundaria. El Marco común Europeo.
Utilizar recursos y técnicos audiovisuales en la enseñanza de la L2.
Desarrollar estrategias meta-cognitivas en la enseñanza del inglés.

 

 

Dades generals

Codi: 12049
Professor/a responsable:
LOPEZ MEDINA, JULIAN
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 9,00

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 2,4
  Crèdits pràctics: 3,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix