Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A FRANCÉS: LLENGUA ESTRANGERA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta materia obligatoria de 9 créditos se enmarca dentro de la especialidad 11 (Francés) del Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Se trata del único módulo de especialización del Francés Lengua Extranjera de la provincia de Alicante que pretende capacitar plenamente a los estudiantes para su futura labor como profesores de FLE.

Esta asignatura sucede a la materia "Aprendizaje y Enseñanza del Francés: Lengua Extranjera (12046)", cursada en el primer semestre. Guarda también relación con una tercera materia "Innovación docente e iniciación a la investigación en la enseñanza y aprendizaje del francés como lengua extranjera (12048)". Estas 3 asignaturas OBLIGATORIAS constituyen un bloque de formación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG14 : Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents al Francès Llengua Estrangera.
 • Conèixer els continguts que es cursen en l'assignatura.
 • Conèixer la història i el desenvolupament recents de l'ensenyament i de l'aprenentatge del Francès Llengua Estrangera i les seues perspectives per a poder transmetre'n una visió dinàmica.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars.
 • Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius en Francès Llengua Estrangera.
 • Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i valoritze les aportacions dels estudiants.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament aprenentatge del Francès Llengua Estrangera.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit del Francès Llengua Estrangera.
 • Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

A- OBJECTIF GÉNÉRAL

- Contribuer à la formation des futurs professeurs de FLE dans la perspective du Cadre Européen Commun de Référence

B- OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Connaître les différents courants méthodologiques et leurs fondements linguistiques sous-jacents.

- Réfléchir sur les théories de l'apprentissage et les théories du langage.

- Connaître les principes de l'Approche Communicative et de la Perspective Actionnelle du Cadre Européen Commun de référence pour l'apprentissage et l´enseignement des langues.

- Savoir faire un commentaire linguistique. 

- Apprendre à organiser une classe autour d'un contrat d'apprentissage. Utiliser des stratégies pédagogiques variées.

- Savoir analyser et choisir des matériels didactiques authentiques .

- Apprendre à élaborer une unité didactique.

 

 

Dades generals

Codi: 12047
Professor/a responsable:
SANDAKOVA, ELENA
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix