Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LAS CCSS: HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ARTE I EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

LA ASIGNATURA SE CONCIBE EN EL ÁMBITO DE FORMACIÓN DE LA DIDÁCTICA ESPECÍFICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA DEL MASTER UNIVERSITARIO DEL PROFESORADO DE LA ESPECIALIDAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els desenvolupaments teoricppràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les Ciències Socials, la Història, la Història de l'Art i l'Educació per a la Ciutadania.
 • Adquirir i utilitzar criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge d'aquestes matèries i plantejar alternatives i solucions.
 • Dissenyar i desenvolupar dins de l'ensenyament de les Ciències Socials, la Història, la Història de l'Art i l'Educació per a la Ciutadania espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre-les com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les Ciències Socials, la Història, la Història de l'Art i l'Educació per a la Ciutadania.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Presentar informes escrits amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de forma cooperativa amb iguals.
 • Valorar de forma crítica i reflexiva les aportacions pròpies i les dels altres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 1. Analizar y valorar críticamente el currículum de Historia, Historia del Arte y Ciudadanía en la normativa de la ESO y el Bachillerato.
 2. Enseñar el oficio de enseñar Historia, plantear el perfil profesional del profesor de Secundaria de Historia; la práctica de enseñar y los estilos de enseñanza del profesorado.
 3. Preparar al futuro profesorado de Historia para que tome decisiones, sepa organizarlas y llevarlas a la práctica, sobre los conocimientos históricos que debe enseñar en una aula, en un centro determinado.
 4. Conocer recursos didácticos (líneas del tiempo, documentos históricos, mapas históricos, páginas Web con recursos didácticos, Webquest, galerías de arte, etc) y analizar su aprovechamiento didáctico.
 5. Prevenir, detectar y diagnosticar las dificultades más habituales en el aprendizaje de la Historia, Historia del Arte y Ciudadanía, realizando el tratamiento y la intervención más adecuada.
 6. Elaborar estrategias de aprendizaje concretas a partir de alguna de las teorías de aprendizaje, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación y de la información y los recursos multimedia, teniendo en cuenta de manera especial algunas de las dificultades de aprendizaje y sus posibles soluciones.
 7. Programar y desarrollar contenidos de Historia, Historia del Arte y Ciudadanía donde se reflejen su utilidad para la vida cotidiana.
 8. Aprender herramientas que faciliten el diseño y planificación de actividades didácticas, vinculadas con las diferentes áreas de estudio, contenidos curriculares y entrenamiento de las competencias básicas.
 9. Analizar situaciones didácticas en el aprendizaje de la Historia, Historia del Arte y Ciudadanía en el marco de la Educación Secundaria, así como las diversas formas de atender a la diversidad de capacidades, intereses y cultura en la etapa de la ESO.
 10. Elaborar formas de evaluación inicial, formativa y sumativa que además de medir el aprendizaje constituyan estímulos y reflexión sobre el proceso de enseñanza y sobre la programación.
 11. Identificar la necesidad de formarse de manera continua en la actual sociedad del conocimiento.

 

 

Dades generals

Codi: 12036
Professor/a responsable:
SORIANO LOPEZ, CARMEN
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix